Utdannings- og forskningsdepartementet henvendte seg til Likestillingsombudet med spørsmål om folkehøyskolenes praksis når det gjelder opptak av elever, kunne være i strid med likestillingsloven. Ifølge departementet bestreber en del folkehøyskoler seg på å oppnå en balanse mellom mannlige og kvinnelige elever. Kvinnelige elever dominerer skoleslaget. En del skoler har derfor etablert en praksis der de prioriterer søknader fra menn.

Likestillingsombudet viste til likestillingsloven § 3a som blant annet omfatter særbehandling av det ene kjønn ved opptak til utdanning. Likestillingsombudet mente det var viktig for likestilling mellom kjønnene at både gutter og jenter som ønsker det, får anledning til å gå på folkehøgskole. Når det gjelder opptak til utdanning stiller likestillingsloven, sett i lys av forarbeidene, begrensninger for særbehandling av menn. Siden folkehøgskolene ikke stiller spesifikke kvalifikasjonskrav av søkerne ved opptak, antok imidlertid Ombudet at det som et utgangspunkt vil være tillatt å reservere halvparten av skoleplassene for henholdsvis gutter og jenter. Når skolene ikke stiller kvalifikasjonskrav, er det vanskelig å se at begrensingen om at særbehandling av menn kun tillates på ellers tilnærmet like vilkår, kan komme til anvendelse. Forutsetningen for at en skole skal kunne reservere halvparten av plassene for henholdsvis gutter og jenter, er likevel at dette ikke strider mot likestillingslovens formål om å fremme likestilling. Siden folkehøgskolene er såpass forskjellige når det gjelder fag og retninger, vil det være vanskelig å komme med mer konkrete retningslinjer for eventuell særbehandling av det ene kjønnet ved opptak. Dersom enkeltelever opplever å bli forbigått på grunn av kjønn ved opptak til en skole, vil ombudet måtte vurdere en eventuell klage helt konkret.

Saksnummer: 2004/482
Emne: særbehandling, folkehøgskoler, opptak
Klager:
Lovanvendelse: § 3.a