Etter gjentatte årlige henvendelser om ulike priser på frisørtjenester for kvinner og menn, tok Likestillingsombudet problemstillingen opp med Norges Frisørmesterforbund. Ombudet viste til at likestillingsloven § 3 fastslår at forskjellsbehandling av kvinner og menn ikke er tillatt. Ulik behandling kan unntaksvis godtas dersom det foreligger en saklig grunn. Det stilles svært strenge krav til saklighet.

Forbudet mot forskjellsbehandling innebærer at tjenester skal prises uavhengig av om kjøper er kvinne eller mann. Kvinner og menn skal altså tilbys de samme tjenester til samme pris. Dette er et helt grunnleggende og elementært krav, og tas som en selvfølge på de aller fleste områder. Det er for eksempel utenkelig at leger eller fysioterapeuter skulle ta høyere pris for konsultasjoner med kvinnelige pasienter.

Videre opplyste ombudet at det er tillatt å ta hensyn til fordyrende forhold ved frisørtjenesten, men når kvinner og menn rent faktisk får samme behandling er det ulovlig å ta ulik pris på grunn av kjønn. Det er ikke tillatt å legge generelle oppfatninger eller statistikk til grunn for å operere med ulike priser på individnivå.

Norges Frisørmesterforbund (NFF) kom med tilbakemeldinger på at man skulle anbefale frisørene om å endre sin ordbruk i prislistene, slik at prislistene ble like for kvinner og menn. Prislistene burde altså være kjønnsnøytrale og angi pris på de ulike tjenester kundene kan velge mellom. Her kan tidsbruk være et kriterium. NFF ville også nedsette en arbeidsgruppe som skal arbeide videre med problemstillingene, med det formål å kunne gi en anbefaling til medlemsbedriftene om valg av begreper og terminologi.

Likestillingsombudet stilte seg positiv til disse tiltakene og ba om å bli holdt orientert om arbeidet.

Saksnummer: 2005/200
Emne: frisør, hårklipp, ulik pris
Klager: eget tiltak
Lovanvendelse: § 3.0