En fagorganisasjon henvendte seg til Likestillingsombudet på vegne av et kvinnelig medlem. Kvinnen var ansatt som seksjonsleder i en etat. Hun mente å utføre arbeid av lik verdi som driftsleder i en annen seksjon, men var likevel ulikt avlønnet. Stillingene hadde tilnærmet like stillingsbeskrivelser. Organisasjonen ba derfor Likestillingsombudet om å vurdere saken.

Etaten opplyste at man benyttet et stillingsvurderingssystem som skilte mellom ulike stillingskategorier. I dette systemet var kvinnens stilling vurdert som mindre kompleks, og med mindre vanskelighetsgrad og mindre ansvar enn mannens stilling. Dette til tross for at de er plassert i samme stillingskategori. Mannen hadde i tillegg en stedfortrederfunksjon, noe kvinnen ikke hadde.

Likestillingsombudet konkluderte med at avlønningen av mannen og kvinnen, ikke var i strid med likestillingsloven § 5. Ombudet la vekt på at driftslederstillingen så ut til å kreve mer spisskompetanse enn seksjonslederstillingen, da driftslederen hadde driftsansvar for omfattende og teknisk avansert produksjonsutstyr. Driftslederens ansvar var også tyngre, fordi ansvaret knyttet seg direkte opp til driften av anlegg som var døgnkontinuerlige i drift. Stillingen så i tillegg ut til å ha en høyere grad av kompleksitet og vanskelighetsgrad. Fagforbundet hadde i løpet av saksgangen også sagt seg enig i at det eksisterte ulikheter mellom stillingene som rettferdiggjorde en viss lønnsforskjell. Ombudet kunne ikke gå inn på en vurdering av hvor stor lønnsforskjell som var rimelig.

Saksnummer: 2004/448
Emne: lønn, driftsleder, seksjonsleder
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 5.0