Restaurant bryter ikke plikten til universell utforming

Ombudet konkluderte med at China City ANS ved gjennomføring av sine byggeplaner ved virksomhetens nye lokaler ikke handler i strid med kravet til universell utforming.

Virksomheten har et trappetrinn i inngangspartiet som gjør at personer med rullestol ikke kommer inn.

  • Saksnummer: 11/2128
  • Lovgrunnlag: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9
  • Dato for uttalelse: 12.12.2012

Sakens bakgrunn

Ombudet har mottatt klage på manglende universell utforming av flere virksomheter i Larvik sentrum. Denne saken gjelder China City ANS. Det hevdes at inngangspartiet til virksomheten er utformet slik at bevegelseshemmede ikke kommer inn i lokalene til virksomheten.Det fremgår av vedlagt bilde til klagen at virksomheten har et trappetrinn i inngangspartiet.

China City ANS opplyste i telefaks mottatt av ombudet 22. mars 2012 at virksomheten i løpet av 2012 skal flytte til nye lokaler. I e-post av 10. oktober 2012 fra China City ANS til ombudet fulgte vedlagt tegning/bilde av det planlagte inngangspartiet til virksomhetens nye lokaler.

China City ANS har i telefonsamtale med ombudet av 5. desember 2012 opplyst at de nye lokalene fortsatt er under oppussing, samt at det skal arbeides med fasaden. Oppussingen har tatt noe lengre tid enn forventet, og det er derfor på nåværende tidspunkt ikke fastsatt innflyttingsdato. China City ANS opplyste det i de nye lokalene ikke vil være trappetrinn i inngangspartiet.

Rettslig grunnlag

Ombudet har kompetanse til å gi uttalelse om et forhold er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 3.

Denne saken reiser spørsmål om virksomheters plikt til å sikre universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9. Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9 tredje ledd pålegger offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten en plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon.

Med universell utforming menes tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig, jf. § 9 andre ledd. Dette betyr at virksomhetens fysiske fasiliteter, som skal benyttes av allmennheten (kundene), skal tilrettelegges på en slik måte at flest mulig får tilgang til de tjenester virksomheten tilbyr. Det er hovedløsningen som skal være gjenstand for tilrettelegging. Det vil derfor være i strid med bestemmelsen at det lages egne innganger, områder eller lignende for bestemte grupper.

Plikten til universell utforming rekker så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten, se § 9 tredje ledd. Ved den konkrete uforholdsmessighetsvurderingen vil den positive effekten og viktigheten av tilretteleggingen måtte veies mot kostnader og andre former for belastning tilretteleggingen medfører. Lovgiver har bestemt at det særlig skal legges vekt på:

  • tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer (nytte vs kostnad)
  • om virksomhetens funksjon er av offentlig art
  • de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen
  • virksomhetens ressurser
  • sikkerhetsmessige hensyn 
  •  vernehensyn

Dersom ombudet kommer til at det er en uforholdsmessig byrde å sikre universell utforming, betyr ikke det at virksomheten kan la være å foreta seg noe. Virksomheten er uansett forpliktet til å jobbe for best mulig tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 13 vil det være opp til innklagede å sannsynliggjøre at det ikke har forekommet diskriminering i strid med loven, dersom det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at diskriminering har skjedd.

Ombudets vurdering

Ombudet vil innledningsvis fastslå at China City ANS er en virksomhet som har plikt til å sikre at virksomhetens hovedløsninger er universelt utformet etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens (dtl.) § 9. Virksomheten har derfor plikt til å tilrettelegge de deler av virksomhetens lokaler som benyttes av kundene på en slik måte at flest mulig, uavhengig av individuelle forutsetninger, vil ha tilgang til virksomhetens tjenester og service.

Ombudet tar ikke stilling til om virksomheten som sådan er universelt utformet. Det ombudet skal ta stilling til er om inngangspartiet til China City ANS tilfredsstiller kravet til universell utforming. Standard Norge har utarbeidet veileder for universell utforming av byggverk. I vurderingen av hva som er universell utforming, tar ombudet utgangspunkt i disse veiledende anbefalingene:

Ombudet viser til at det følger av NS 11001 1:2009 punkt 7.4 at: ”[…] Det skal ikke være nivåforskjeller mellom gulv ute og gulv inne ved inngangspartiet. Hvis døren har terskel skal den ikke bygge mer enn 25 mm over gulvnivå […].”

Virksomheten har et trappetrinn i inngangspartiet. Dette gjør det vanskelig for rullestolbrukere å komme inn hovedinngangen på egenhånd. Følgelig er inngangspartiet til China City ANS ikke universelt utformet.

I denne saken har China City opplyst at virksomheten skal flytte til nye lokaler, og at det ikke vil være trappetrinn i inngangspartiet til disse lokalene. Virksomheten har lagt frem plantegning for ombudet som viser at de nye lokalene til China City ANS vil få trinnfri inngangsparti.

På bakgrunn av China City ANS sin presentasjon av hvorledes inngangspartiet til de nye lokalene vil bli utformet, mener ombudet at det er sannsynliggjort at inngangspartiet ved ferdigstillelse på en tilfredsstillende måte vil sikre tilgjengelighet for personer med nedsatt bevegelsesevne.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderer med at China City ANS ved gjennomføring av sine byggeplaner ved de nye lokalene ikke handler i strid med kravet til universell utforming, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd.

Ombudet vil imidlertid presisere at uttalelsen er basert på planlagte byggeplaner og tiltak som China City ANS har presentert for ombudet. Ombudet kan omgjøre sin uttalelse, på grunnlag av en klage eller av eget initiativ, dersom det ved ferdigstillelse viser seg at utbedring likevel ikke har skjedd. Dersom ombudet ved en senere vurdering skulle komme til at virksomheten bryter plikten til å sikre universell utforming, så kan ombudet også bringe saken inn til vurdering hos Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Nemnda kan treffe vedtak om at det foreligger brudd på plikten til universell utforming, jf. diskrimineringsombudsloven § 7. Nemnda har også kompetanse til å pålegge stansing, retting eller andre tiltak.