Ble nektet medisin i forbindelse med kjønnsbekreftende behandling

 

Konklusjon

Apotek 1 Manglerud handlet i strid med diskrimineringsloven om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk § 5 ved å nekte å utlevere testogel til medisinsk behandling til A.

  • Saksnummer: 15/2313
  • Lovgrunnlag: Diskrimineringsloven om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk § 5
  • Dato for uttalelse: 19.08.2016

 

 

 

Sakens bakgrunn

A er transperson og gjennomgår kjønnsbekreftende behandling. Som ledd i behandlingen har A fått utskrevet resept på legemiddelet testogel. Dette legemiddelet skal klager ha forsøkt å hente ut på Apotek 1 Manglerud den 19. oktober 2015. A hevder at personalet ved apoteket nektet å gi ut medisinen, under henvisning til at medisinen ikke kunne gis til kvinner. A forlot apoteket med sin kjæreste, uten at personalet registrerte eller sjekket resepten.

Partenes syn på saken

A:

A har forklart for ombudet at hen og kjæresten gikk inn på Apotek 1 Manglerud den 19. november 2015, kl. 21:15. A og kjæresten var alene på apoteket da de trakk kølapp og raskt ble betjent. I reseptskranken fremviste A sin resept på testogel, med gyldig bankkort med juridisk navn. Den ansatte spurte da kjæresten til A om testogelen var til ham. A fortalte at testogelen var til hen selv, og fikk beskjed av den ansatte at hun ikke kunne levere testogel til hen fordi hen «visstnok var en kvinne» og kvinner ikke kan bruke testogel. Det oppstod en diskusjon, hvorpå den ansatte fortsatte å nekte å utlevere testogel til A.

A ba flere ganger om en forklaring på hvorfor hen ikke kunne få testogel når hen har gyldig resept, og fikk til svar at «nei, det kunne hun ikke gi ut» og «det var ikke for damer». A forsøkte å forklare at hen var en transperson og at resepten var gyldig, men den ansatte nektet å høre på og fortsatte å nekte å utlevere medisinen.

A og kjæresten opplevde dette som svært krenkende, og forlot apoteket.

Apotek 1 Manglerud Apotek 1 har ikke fremvist retningslinjer, eller vist til regelverk for utlevering av hormonmedisiner. Apoteket har forklart at det kan foreligge slikt regelverk eller retningslinjer, men for å uttale seg om dette må apoteket se på resepten på nytt.

Apoteket forklarer at kundeekspedering i apotek som regel medfører elektronisk dokumentasjon. I dette tilfellet ble det ingen ekspedisjon og det foreligger derfor ikke noen dokumentasjon i saken. Det har kun vært muntlig kommunikasjon mellom partene. Kunden valgte å forlate apoteket, før apoteket fikk undersøkt saken videre eller kontakte legen. I brev av 29. april 2016 opplyser Apotek 1 at de ikke utelukker at hendelsen forløp slik den er beskrevet av A.

Apotek 1 Manglerud har forklart at apoteket alltid tilstreber respektfull kundeekspedering, og beklager at det oppstod en slik situasjon som gjorde at kunden følte seg diskriminert.

Rettslig grunnlag

Diskrimineringsloven om seksuell orientering

Diskrimineringsloven om seksuell orientering forbyr diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, jf. § 5 første ledd.

Med diskriminering menes direkte og indirekte forskjellsbehandling som ikke er lovlig etter unntaksbestemmelsen i § 6 eller bestemmelsen om positiv særbehandling i § 7.

Med direkte forskjellsbehandling menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning at en person blir behandlet dårligere enn andre i tilsvarende situasjon, og at dette skyldes seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, jf. § 5 andre ledd andre punktum.

Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som fører til at personer stilles dårligere enn andre, og at dette skjer på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, jf. § 5 andre ledd tredje punktum.

Forskjellsbehandling er ikke i strid med diskrimineringsforbudet når den har et saklig formål, den er nødvendig for å oppnå formålet og det er et rimelig forhold mellom det man ønsker å oppnå og hvor inngripende forskjellsbehandlingen er for den eller de som stilles dårligere, jf. § 6.

Det skal legges til grunn at diskriminering har funnet sted hvis det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har skjedd diskriminering og den ansvarlige ikke sannsynliggjør at diskriminering likevel ikke har funnet sted, jf. § 23.

En påstand om diskriminering er ikke nok til at ombudet kan konkludere med at det er ”grunn til å tro” at diskriminering er skjedd. Påstanden må støttes av andre opplysninger eller sakens omstendigheter for øvrig.

Ombudets vurdering

Ombudet skal ta stilling til om Apotek 1 Manglerud har forskjellsbehandlet A på grunn av kjønnsidentitet, ved at en ansatt ved apoteket nektet å utlevere testogel til A den 19. november 2015.

Rett til helsehjelp og medisinsk behandling er betinget av et medisinsk behov, og dette utgangspunktet gjelder for aller personer. Ombudet vil her understreke at det for mange transpersoner vil være helt avgjørende for livsutfoldelsen å få kjønnsbekreftende behandling. På samme måte som for alle andre mennesker, skal transpersoner ikke måtte overbevise apotekansatte om å få utlevert medisin når de kan fremvise gyldig resept og identifikasjon.

Klager ble født som kvinne, og har påbegynt kjønnsbekreftende behandling. I den forbindelse har A gyldig resept fra sin lege på testogel, som klager fremviste på Apotek 1 Manglerud. Apoteket oppgir i sin redegjørelse at de ikke kan utelukke at A ble nektet å få utlevert testogel, og at den ansatte begrunnet nektelsen med at A ikke lignet på en mann og derfor ikke kunne få det. Ombudet legger etter dette til grunn at klager ikke fikk testogel, til tross for at A hadde gyldig resept og gyldig id.

Apotek 1 Manglerud har forklart at A forlot apoteket før resepten ble registrert og før fastlegen ble kontaktet. Ombudet utelukker ikke at det finnes rutiner som innebærer at apotekansatte skal foreta nærmere undersøkelser før hormonmedisin utleveres. Apoteket har imidlertid ikke lagt frem slike retningslinjer, eller forklart seg nærmere om dette.

Ombudet kan uansett ikke se at apotekets fremgangsmåte i denne saken var egnet til å få klarhet i de faktiske forholdene og rydde av veien eventuell tvil den ansatte måtte ha. Ombudet kan ikke se hvordan A skulle få registrert sin resept eller kontaktet sin lege, da den ansatte gjentatte ganger uttrykte at det ikke var mulig for A å få ut testogel. Dette skjedde før den ansatte i det hele tatt undersøkte resepten nærmere, eller gjorde forsøk på å kontakte As lege.

Ombudet har etter dette kommet til at Apotek 1 Manglerud sin nektelse av å utlevere testogel til A ikke ble gjort på bakgrunn av en tilstrekkelig grundig vurdering. Ombudet legger derfor til grunn at Apotek 1 Manglerud handlet i strid med diskrimineringsforbudet i diskrimineringsloven om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk § 5 ved å nekte å utlevere testogel til A.

Konklusjon

Apotek 1 Manglerud handlet i strid med diskrimineringsloven om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk § 5 ved å nekte å utlevere testogel til medisinsk behandling til A.