Nærmere 50 % av virksomheter som i dag ikke har ansatte med redusert funksjonsevne, mener dette er fullt mulig med tilrettelegging. Hvorfor gjør de det ikke da?”
-Utestenging  av funksjonshemmede i arbeidslivet er det mest gjenstridige politikkområdet å få forandring på, sier  seniorforsker Steinar Widding i  Arbeidsforskningsinstituttet.

Problemet for funksjonshemmede er å komme innenfor døren til en arbeidsplass. Når de først er innenfor, er det lettere å se kompetansen. Kompetanse og erfaring er hovedbegrunnelsen for å beholde folk som har eller får en eller annen form for nedsatt funksjonsevne.

Foto av forsker Steinar Widding

Det er stor forskjell på ”insidere” og ”outsidere”. Jo mer erfaring arbeidsgivere har med funksjonshemmede ansatte, dess mer villige er de til å innkalle til intervju og eventuelt ansette funksjonshemmede, sier seniorforsker Steinar Widding. Han har foretatt en undersøkelse av nærmere 700 private og statlige virksomheter i 2007 og sammenholdt funnene med en rekke andre undersøkelser her i landet og i utlandet. Konklusjonen hans er for så vidt dyster: -Dette er det mest gjenstridige politikkområdet å få forandring på, sier Widding. 
En av de mest seiglivede fordommene når det gjelder funksjonshemmede i arbeidslivet, er at disse har høyt sykefravær. Dette er en fordom som ikke har rot i virkeligheten, fastslår Steinar Widding. 

Under halvparten i jobb
Et paradoks i dagens situasjon, er at sysselsettingen blant funksjonshemmede ikke ser ut til å øke merkbart, til tross for at det er et stort behov for arbeidskraft. Tidligere undersøkelser har slått fast at ledigheten blant funksjonshemmede blir mindre i høykonjunktur mens den stiger under lavkonjunktur. Han peker på en del sentrale områder for å få til rekruttering:
– Fortsette å bekjempe myter og stereotypier om  funksjonshemmede
– Riktig kompetanse
– Tilgjengelighet for funksjonshemmede
– Bedre kunnskaper (ikke minst blant abeidsgivere) om hva som finnes av hjelpemidler
– Lettere tilgang på bistand og tilrettelegging
– Praksislæring: Mer praktisk erfaring med funksjonshemmede medarbeidere senker tersklene for ansettelse

 

Innleggene på konferansen:

Bilde av sanger Margrethe Lund og pianist Ulf Nilsen

Kunstnerisk innslagv/Margrethe Lund og Ulf Nilsen, teksten finner du her.

Politikk og praksis /Dnb Nor

Norske virksomheters holdninger

Værekraft som beredskap 

Hvordan få til overgang mellom utdanning og arbeid?

Hva er diskriminering?


Hvilke utfordringer kan løses? /Nav

Gode hoder i arbeid

Lønnsom inkludering i praksis
 
Fra barriere til karriere