Ombudet har henlagt saken mot Oslo bispedømmeråd etter at den homofile presten som biskop Kvarme nektet å ansette, likevel har fått vikarjobb. Ombudet ber samtidig bipsedømmerådet skjerpe ansettelsesrutinene.

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener at prestens interesser som arbeidstaker nå er godt ivaretatt, og ser etter dette ikke grunn til å behandle saken videre. Han skal tjenestegjøre som vikarprest i full stilling fra april i år til september 2008.

Ombudet understreker likevel at dersom bispedømmet krever opplysninger om seksuell orientering må de opplyse om dette i utlysningen.

- Det er ikke gjort unntak for utlysning av stillinger i Den norske kirke, selv om søkere til prestestillinger vil være kjent med Kirkens syn i homofilisaken. Dersom arbeidsgiver vil ekskludere homofile søkere må dette fremkomme av utlysningsteksten. I motsatt fall vil arbeidsgiver kunne bli nødt til å betale erstatning, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

- I en situasjon der bispedømmeråd, biskop og proster ikke har sammenfallende syn på homofilispørsmålet, vil det ikke uten videre være klart for alle søkere til prestestillinger i Oslo bispedømmeråd i hvilken grad deres eventuelle homofile samlivsform vil bli vektlagt ved ansettelsen, skriver ombudet i et brev til Oslo bispedømmeråd.

Ombudet ber derfor bispedømmerådet om å vurdere sin praksis ved stillingsutlysninger på nytt, slik at fremtidige ansettelsesprosesser til prestestillinger fremstår som mer forutsigbar for søkerne.

Les brevet til Oslo bispedømmeråd