Likestillings- og diskrimineringsombudet ønsker alle et riktig godt nytt år. 2009 blir et viktig år for ombudet, med håndheving av den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven for personer med nedsatt funksjonsevne. I 2009 trer også den nye ekteskapsloven i kraft. Til sommeren skal diskrimineringslovutvalget legge fram sin innstilling.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven gir personer med nedsatt funksjonsevne vern mot diskriminering på alle samfunnsområder og påbyr universell utforming i store deler av samfunnet.

Den nye ekteskapsloven likestiller alle, også lesbiske og homofile, når det gjelder retten til å inngå ekteskap.

Det er ventet at diskrimineringslovutvalget vil legge fram et forslag til en helhetlig lovgivning som vil samle vernet mot diskriminering i én lov. I dag finnes dette vernet i en rekke forskjellige lover. Utvalget skal også vurdere om nye grupper bør få vern mot diskriminering, og om grupper som i dag delvis har et vern mot diskriminering skal få beskyttelse på flere samfunnsområder.