Langt flere kvinner enn menn frykter økonomiske problemer dersom ekteskapet eller samboerskapet ryker. Det viser en undersøkelse utført av Synovate på oppdrag fra DnB Nor. Lønnsforskjeller og ulike prioriteringer mellom jobb og omsorg i hjemmet gir kvinner all grunn til å være bekymret, sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo.

Kvinner tjener i snitt 15 prosent mindre enn menn per time. Fordi kvinnene i stor grad tar omsorgsarbeidet og kompenserer ved å jobbe deltid, blir forskjellene i realiteten enda større. Nesten halvparten av mødrene jobber deltid, mens dette gjelder åtte prosent av fedrene. Likelønnskommisjonen oppgir at total lønnsforskjell er om lag 40 prosent.

Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt påpeker i en kommentar til Aftenposten at om undersøkelsen også hadde tatt med alder, ville det vært lettere å se at yngre familier er mer likestilte. ”I dag tar begge kjønn som regel like mye ansvar for familieøkonomien,” sier Huitfeldt.

- Jeg skulle gjerne sett dokumentasjonen på dette. I en større undersøkelse kommer det fram at langt flere menn enn kvinner opplever å være hovedforsørger for familien. I småbarnsfamilier er forskjellen enda større, bare 14 prosent av kvinnene opplever å ha forsørgeransvaret, mot halvparten av mennene, sier Ingeborg Grimsmo. Hun viser til en undersøkelse utført av Arbeidsforskningsinstituttet og Nordisk Institutt for kvinne- og kjønnsforskning på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Dette støttes også av annen forskning.

Ombudet mener det er all grunn til å ha fortsatt trykk på likelønnsarbeidet, i tråd med intensjonene til Likelønnskommisjonen. Delt foreldrepermisjon er et av flere viktige tiltak i den forbindelse. Tre milliarder til et lønnsløft for utvalgte kvinneyrker vil også bidra i riktig retning. Ombudet kom med dette kravet til Regjeringen for kort tid siden.