- Det er i strid med arbeidsmiljøloven å kreve at hiv-positive skal opplyse om sin sykdom på jobben ut over det som er nødvendig for å utføre arbeidet, sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo i en kommentar til ny forskning. Holdningsundersøkelsen, som er utført av FAFO, viser at seks av ti mener hiv-positive bør ha plikt til å opplyse om sykdommen til arbeidsgiver og kolleger.

Ombudet er særlig bekymret for det faktum at unge mennesker kan aller minst om sykdommen. I undersøkelsen oppga de fleste riktig på hvordan hiv smitter. Men når det gjelder hvordan hiv-viruset ikke smitter, var det flere som svarte feil. I aldersgruppen 15-24 år var det særlig mange som svarte ”vet ikke” på disse spørsmålene.

- Myndighetene bør ta på alvor den manglende kunnskapen. Fra 1. januar 2009 blir det forbudt å diskriminere på grunnlag av nedsatt funksjonsevne, ifølge den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Hvis manglende kunnskap om hiv fører til diskriminering, er det et klart offentlig ansvar å sørge for informasjon. Med ny lov plikter myndighetene særlig å se på ansvaret for å informere de yngre gruppene, sier Grimsmo.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven slår fast at det er et offentlig ansvar å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Forskningen, som er utført av Roland Mandal, Bjørn Nuland og Arne Backer Grønningsæter, viser at det er tendenser til økt stigmatisering av hiv-positive i enkelte grupper. Forrige undersøkelse om holdningen til hiv-positive i Norge var i 1992.