Norge er det mest likestilte landet i verden, ifølge en oversikt fra Verdens økonomiske forum. Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås synes det er gledelig, men mener at utfordringene fortsatt er store.

– Resultatene som er oppnådd har kommet etter systematisk og hardt arbeid gjennom mange år, sier Gangås, og trekker fram at Norge som eneste land i verden har oppnådd 40 prosent kvinner i ASA-styrene. Hun peker også på at Norge har en jevnere fordeling mellom far og mor når det gjelder omsorg for barna. Her har innføring av fedrekvote på foreldrepermisjonen bidratt i riktig retning.

– Likevel er det fortsatt slik at kvinner tar ut 89 prosent av foreldrepermisjonen, mens menn bare tar ut 11 prosent, sier ombudet.

Gangås mener at Norge fortsatt har store utfordringer også når det gjelder å skape reelle likelønn. Kvinner tjener i gjennomsnitt 85 prosent av menns lønn, og det har stått på stedet hvil i 15-20 år.

Oversikten fra Verdens økonomiske forum er laget på grunnlag av informasjon på fire samfunnsområder:

  • Økonomisk deltakelse og muligheter med hensyn til likelønn, lik deltakelse og tilgang til stillinger som krever høyere utdanning
  • Tilgang til grunnutdanning og høyere utdanning
  • Politisk myndiggjøring med muligheter til representasjon i organer som fatter beslutninger
  • Helse og overlevelse med forventet levealder og prognoser for overlevelse avhengig av kjønn.

En svakhet ved rapporten er at vold bare er behandlet når det gjelder kjønnslemlestelse. Andre viktige områder som menns vold mot kvinner er ikke med i undersøkelsen. Konservative anslag fra utvalget som utredet voldtekt tidligere i år anslår at det forekommer minst 8000-16 000 voldtekter i Norge hvert år. 1800 kvinner måtte søke tilflukt på krisesenter i 2007.

– Vi har fortsatt store utfordringer når det gjelder likestilling, også i Norge, sier Gangås.

Les hele rapporten