Likestillings- og diskrimineringsnemnda mener at ambulansearbeiderne ikke diskriminerte i Sofienbergparken.

Likestillings- og diskrimineringsnemnda har fattet følgende vedtak:
”Ullevål universitetssykehus v/ambulansesjåførene foretok ikke forskjellsbehandling i strid med diskrimineringsloven § 4 i forbindelse med oppdraget i Sofienbergparken 6. august 2007.”

Ombudet konkluderte den 26. mars 2008 med at ambulansearbeiderne hadde handlet i strid med diskrimineringsloven § 4 da de undersøkte den skadde i Sofienbergparken den 6. august 2007, og besluttet å ikke ta ham med til legevakten for nærmere medisinske undersøkelser.

Nemnda kom frem til at ambulansearbeidernes oppførsel og språkbruk og det faktum at de oppfattet pasientens urinering som en provokasjon, viste at han fikk en dårligere behandling enn situasjonen tilsa. Nemnda konkluderte likevel med at:
”… det ikke forelå omstendigheter som ga grunn til å tro at Ullevål Universitetssykehus v/ambulansearbeiderne la negativ vekt på As hudfarge eller etnisitet i forbindelse med oppdraget i Sofienbergparken 6. august 2007 jf. diskrimineringsloven § 10. Det innebærer at A og hans samboer ikke har sannsynliggjort at den dårlige behandlingen skyldtes As etnisitet eller hudfarge.”

I vedtaket kritiseres ombudets saksbehandling. Nemnda skriver:
”Nemnda finner det svært kritikkverdig at Ombudet kom med en slik uttalelse uten at de personene uttalelsen var rettet mot hadde blitt hørt.”

Nemnda fant likevel at saksbehandlingsfeilen ble rettet da ombudet ga ambulansearbeiderne full anledning til å bli hørt i klageomgangen. Nemnda uttalte følgende:
”Alle parter har dermed fått komme til orde med sin oppfatning under Ombudets omgjøringsvurdering. Saksbehandlingsfeilen er dermed reparert i forbindelse med Ombudets omgjøringsvurdering.”