1500 nye fedre får muligheten til å være hjemme med barna i foreldrepermisjon etter at regjeringen utvidet fars rettigheter gjennom revidert statsbudsjett. -Et skritt i riktig retning, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås, men påpeker at regelverket er uklart og ikke et tydelig signal til fedre som omsorgspersoner.

Regjeringen gav i fredagens reviderte statsbudsjett rett til fedrekvote for fedre med opptjent rett og der mor har en stillingsdel lavere enn 50 prosent.


-Endringene viser at regjeringen ønsker å bøte på dagens forskjellsbehandling av fedre når det gjelder selvstendig opptjeningsrett til foreldrepermisjon. Problemet er at ordningen nå er blitt et uforståelig lappverk av regler og at mange menn fortsatt faller utenfor ordningen. Dette gir ikke tydelige signaler til norske fedre om at de er viktige og ønsket som omsorgpersoner, sier Beate Gangås.   

Et hovedproblem med ordningen er at fars utbetaling blir redusert med for eksempel 50 prosent hvis mor er i halv stilling etter fødselen. Dette er likestillingspolitisk helt i utakt med regjeringens egen målsetting om å få mer aktive fedre.

 

Brev til BLD
Likestillings- og diskrimineringsombudet har tatt opp spørsmålet om selvstendig opptjeningsrett for fedre med regjeringen tidligere. Ombudet retter nå en ny henvendelse til regjeringen og oppfordrer til at de en gang for alle sikrer et regelverk som er forståelig, og som fullt ut gir menn og kvinner lik opptjeningsrett til foreldrepremisjon.

Komplisert regelverk

Regelverket er nå så komplisert at det er uforståelig og ulogisk for den enkelte familie. Det er også slik at mange NAV-kontorer ikke skjønner ordningene. Likestillings- og diskrimineringsombudet får i løpet av året flere henvendelser fra personer som opplever at heller ikke NAV-ansatte kan gi tilfredsstillende informasjon om regelverket.

Fedre må likestilles

-Det finnes bare en fornuftig løsning på dette problemet og det er å likestille fedres rett til foreldrepenger med mødres, sier likestillings- og diskrimineringsombudet. Hun mener dette burde vært gjort for lenge siden og at lovverket som regulerer foreldrepenger er i strid med likestillingsloven.