Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik ser grunn til å kommentere den nylige mobbesaken på Politihøgskolen. Samfunnet trenger et politi vi kan identifisere oss med. I et mangfoldssamfunn bør et mangfoldspoliti håndheve lovene, mener hun:

I forrige uke leste vi at politistudenter med minoritetsbakgrunn ble mobbet av medstudenter, fordi de hadde fått dispensasjon fra opptakskravene. Dette er, slik jeg forstår rektor ved Politihøgskolen, ikke representativt for skolens verdsetting av en mangfoldig sammensatt politistyrke. Men det bekymrer meg dersom det er slik at enkelte politistudenter tror det er viktigere med gode resultater i stille lengde enn å forstå hvilke utfordringer et mangfoldig samfunn byr på.

Ikke ureglementert

Dispensasjon fra opptaksreglene er heller ikke, slik det kan synes at noen av politistudentene tror, ureglementert praksis fra skolens side. Politihøgskolen har som mål at 5 % av studentene innen 2013 skal ha minoritetsbakgrunn. Det er bra, og for å nå målet er det også bra at skolen gjør bruk av muligheten til å fravike enkelte av de alminnelige opptakskravene

Positiv særbehandling, som slik dispensasjon er, er en lovfestet mulighet som blant annet utdanningsinstitusjoner og arbeidsgivere har for å bidra til økt likestilling.

I tillegg til å være lovlig, er positiv særbehandling et nyttig virkemiddel for å utdanne et politi som representerer de forskjellige gruppene i samfunnet. Det er en styrke for politiet, i vel så stor grad som evnen til gode prestasjoner i stille lengde og benkepress. Når Politihøgskolen bruker denne muligheten de har til positiv særbehandling, tolker vi det som en anerkjennelse av betydningen av et mangfoldig politi, og en forståelse av at likebehandling ikke alltid er nok for å oppnå likestilling og et slikt mangfold.

Positiv særbehandling av søkere til studier er dessuten ikke noe veldig spesielt. For det første har politihøgskolen allerede enkelte forskjellige fysiske opptakskrav for kvinner og menn. For det andre finnes det flere studier med lignende systemer for å sikre en likere representasjon av kjønnene, blant annet. Når menn for eksempel får tilleggspoeng til opptak på førskolelærerstudier, gir ikke det grunn til å frykte at mannlige førskolelærere er dårligere kvalifisert for arbeidet.

Intoleranse

Jeg er også trygg på at uteksaminerte politistudenter er kvalifiserte til jobben som politi, både når det gjelder å ”fakke tyver”, og forebygge kriminalitet. Studentene kan selvsagt være uenige i skolens opptakspraksis, hvis de ikke tror kunnskap og innsikt i vårt mangfoldige samfunn er viktig og verdifullt i politiarbeidet. Vi trenger et politi som respekterer enkeltmennesker, uavhengig av etnisk bakgrunn eller verdisyn. Mobbing av medstudenter tyder ikke på en slik respekt, men derimot innslag av intolerante holdninger hos morgendagens polititjenestefolk.

Politihøgskolens rektor Hans Sverre Sjøvold sier til Aftenposten at alle som kommer inn på Politihøgskolen er kvalifisert til studiet. Likestillings- og diskrimineringsombudet håper også at alle som går ut derfra, er kvalifisert til fordomsfritt å møte mangfoldet av samfunnsborgere når de skal håndheve lovverket.

 

Les mer om mobbesaken:

Mobbing på Politihøgskolen (www.politiforum.no)

Politistudenter mobbes (www.aftenposten.no)

Mobbing av minoritetselever på Politihøgskolen (www.utrop.no)

Mobbepoliti (leder) (www.aftenposten.no)

Kvotemobbing (leder) (www.aftenposten.no)