Kontaktkonferansen 2011 tok blant annet for seg teknologiens rolle i styrkingen av kvinners rettigheter og muligheter. Statsråd Tora Aasland innledet.

Kontaktkonferansen mellom det sivile samfunn og norske myndigheter arrangeres for 11. gang 1. og 2. februar.

Tema er teknologiens rolle i styrking av kvinners rettigheter og muligheter, og kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter (SRHR).

Møter FNs kvinnekommisjon

Innspill og råd som kommer frem på konferansen er viktige for norske myndigheters internasjonale pådriverarbeid, og særlig som en del av forberedelsene til Norges deltakelse på det årlige møtet i FNs Kvinnekommisjon (CSW).

Kontaktkonferansens referansegruppe har i år bestått av FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Utenriksdepartementet, Sex og Politikk, SAIH – Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Reform – Ressurssenter for menn, og Atlas-alliansen.

 Her kan du lese invitasjonen.