Et år etter 22.7.11

Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer brukerutvalget til siste møte før sommeren. Tema er ettårsmarkeringen av 22.juli og hvilke resultater vi ser av løftene myndighetene kom med i etterkant av terrorangrepet. Blir for eksempel organisasjonene i større grad involvert i myndighetenes arbeid med mangfold?

- Rettsaken de siste ukene har preget oss alle. Terrorhandlingene var et angrep på vårt mangfoldige samfunn. Det er viktig for meg å kunne gjøre opp status etter ett år. Hvilke tiltak har myndighetene iverksatt? Hva må vi kreve at blir gjort nå?, sier Sunniva Ørstavik.

Brukerutvalget består av 14 representanter fra ulike organisasjoner. Brukerutvalget er et tverrfaglig utvalg for samarbeid og erfaringsutveksling mellom ombudet og interesse- og frivillige organisasjoner. Utvalget skal bidra med innspill til ombudets arbeid.

Hastemøte i august 2011

Ombudet innkalte i august 2011 til hastemøte i brukerutvalget for å skape en samlet forståelse av hva som var utfordringene og hvilke grep vi måtte ta i etterkant av terrorangrepet.

Tilbakemeldingen fra organisasjonene og diskusjonen i brukerutvalget viste at hetsen og stigmatiseringen som enkeltpersoner opplevde i kjølvannet av 22.juli ikke viste noe nytt.  Myndighetenes forebyggende politikk for å sikre mangfold ble kritisert på møtet. En snever tilnærming med tanke på hvem som skulle inkluderes i mangfoldsbegrepet ble diskutert. Det ble også løftet frem som et problem at myndighetenes forebyggende politikk ikke er forankret i den virkelighetsforståelsen som organisasjonene har utviklet på bakgrunn av nærkontakt med personer utsatt for hets og stigmatisering.

Ombudet kom på bakgrunn av disse diskusjonene frem til en anbefaling til myndighetene, deriblant å utvikle en nasjonal strategi mot hets og hatefulle ytringer. En helhetlig strategi burde inneholde minst fem elementer:

  • Motarbeide «ghettofisering» av nettsteder og debatter og hindre at ekstreme ytringer ikke blir uimotsagt
  • Tydeliggjøring av medias rolle for å motvirke stereotyp stigmatisering og fordommer, f. eks. tilføyelse til pressens Vær varsom plakat
  • Konkretisering av myndigheters plikt til aktivt å motarbeide fordommer og stereotypier, og til å fremme felleskap og gode relasjoner mellom sosiale grupper (etter modell av UKs Equality Act 2010)
  • Innhente og videreutvikle kunnskap om skadevirkninger av ekstreme ytringer i den offentlige debatt som ikke er ulovlige.
  • Penger til en nasjonal holdningskampanje, f. eks « si fra!»- kampanje i skolen som oppfordrer elever til å reagere på stigmatiserende og ekstreme ytringer

Tidspunkt: 5.juni 2012, 13:00 – 17:00
Sted: LDO, Mariboesgt 13, Oslo