Likestillings- og diskrimineringsombudet er lei av blomsterbuketter og festtaler, og etterlyser engasjement for likestilling. I 2012 må den internasjonale kvinnedagen markere overgangen fra store ord til handling. 

- Vi står nesten stille på likestillingsområdet. Det skyldes en utbredt oppfatning at vi er likestilte nok i Norge, samtidig som myndighetene er passive i likestillingspolitikken. Vi må få engasjementet tilbake i kampen for likestilling, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Likestillingsarbeid i stampe

Likestillingsarbeidet står i stampe på flere viktige samfunnsområder:

  • Vold og trakassering av kvinner og jenter er fortsatt et omfattende problem.
  • Kvinners og menns arbeid verdsettes ulikt, og lønnsgapet er like stort som for 30 år siden.
  • Menn forskjellsbehandles når de vil ta ut foreldrepermisjon.
  • Fortsatt finner vi langt flere menn enn kvinner i maktposisjoner i politikk, næringsliv og forskning.

- I min jobb møter jeg enkeltmenneskene i denne statistikken. Mange henvender seg til oss hvert år med historier om urettferdighet og ulikestilling, sier Ørstavik.

En felles kamp

Likestillings- og diskrimineringsombudet ønsker mer engasjement for likestilling, fra arbeidsgivere, norske myndigheter og folk flest.

- Likestilling handler om grunnleggende rettigheter og angår oss alle. Så lenge kvinner utsettes for vold og overgrep, så lenge trakassering er en vanlig del av kvinners hverdag og så lenge kvinner tjener mindre enn menn, har vi en viktig jobb å gjøre. Vi håper mange blir med oss i kampen for et mer likestilt samfunn, sier Ørstavik.

Etterlyser politisk vilje

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener norske myndigheter har ikke har tatt nok ansvar  for å jobbe aktivt og systematisk for likestilling.

- Politisk endring krever både penger og gjennomføringsevne. Dessverre mangler likestillingspolitikken begge deler, sier Ørstavik.

Ombudet viser til at mangelen på en struktur for å iverksette og overvåke myndighetenes likestillingsstrategi, er et betydelig hinder for å oppnå reell likestilling i Norge. Ombudet støtter derfor Likestillingsutvalget forslag om et direktorat for likestilling, et robust lovverk, et uavhengig ombud og et sterkere sivilt samfunn.

- Det vil sikre økt innsats for likestilling og mot diskriminering i hele Norge, avslutter Ørstavik.