Ønsker tydeligere vær varsom-plakat

Likestillings- og diskrimineringsombudet har levert sine innspill til høring om ytringsfrihet og ansvar i ny mediehverdag.

Diskriminering og hets i media er et tema som ble høyaktuelt i kjølvannet av 22.juli. Jens Stoltenberg snakket i sin nyttårstale om behovet for digitale nabokjerringer.

Bekymret ombud

1. januar leverte Likestillings- og diskrimineringsombudet et høringssvar til Kulturdepartementet. Departementet har bedt om innspill om ytringsfrihet og ansvar i en ny mediehverdag.

I vårt høringssvar ytrer vi bekymring for at media er sårbare for ikke å se egne feil. Dette kan komme til uttrykk når medierepresentanter ikke er bevisst egne holdninger og stereotype forestillinger om individer og grupper.

Videre er vi bekymret over manglende bevissthet om at media ofte representerer majoritetens forståelse og ikke anerkjenner at en minoritet også skal ha definisjonsmakt over stereotype forestillinger om seg selv.

Mer kunnskap og økt bevissthet er vårt svar.

Stereotypi-fokus

PFU bør i tillegg til å vurdere representasjon av minoritetsrepresentanter også vurdere å spesifisere og tydeliggjøre hva det innebærer og aktivt jobbe mot stereotypier. Et forslag kan være å tilføye et punkt til vær varsom plakaten som presiserer nettopp dette.

Et forslag til formulering kan være:

”Vær varsom med å fremstille personer og saksforhold slik at det bygger opp under stereotypiske oppfatninger som er uriktige, unøyaktige eller irrelevante i sammenhengen.”