Far diskrimineres selv med fedrekvote

Likestillings- og diskrimineringsombudet får jevnlig henvendelser fra menn som opplever å bli diskriminert dersom de tar ut foreldrepermisjon.
– Vi frykter at det vil bli enda vanskeligere for far å ta permisjon hvis fedrekvoten fjernes, sier Elisabeth Lier Haugseth, nestleder hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Hun mener henvendelsene fra fortvilte fedre med all tydelighet viser hvorfor det fremdeles er nødvendig å reservere en del av permisjonen for far.


- En del fedre opplever allerede at arbeidsgiver synes det er problematisk at de tar ut permisjon, også dersom de kun tar den lovfestede fedrekvoten. Jeg tror de vil få enda større problemer med å få tatt ut sin del av permisjonen dersom kvoten fjernes, og de må forhandle både med mor og med arbeidsgiver for å få mulighet til å være hjemme med barna, sier Haugseth.


Likestillings- og diskrimineringsombudet har lenge vært en uttalt tilhenger av en tredelt foreldrepermisjonsordning, der en tredjedel er forbeholdt far, en tredjedel er forbeholdt mor og den siste tredjedelen kan fordeles fritt mellom foreldrene. Elisabeth Lier Haugseth mener en slik ordning vil understreke at mor og far er like viktige omsorgspersoner.

 
- LDO mener det er et viktig likestillingstiltak å sikre både mor og far mulighet til å være hjemme med barna sine når de er små. En egen permisjonsperiode for begge vil gjøre det lettere å ta ut foreldrepermisjon, særlig for far, som ikke alltid møter samme forståelse som mor når han går inn på sjefens kontor og forteller at han skal bli far, sier Haugseth.