Næringslivet ønsker tredelt permisjon

Det er bred enighet blant de viktigste næringslivsorganisasjonene om at en tredeling av fødselspermisjonen er et legitimt og nyttig virkemiddel for å oppnå et mer likestilt arbeidsliv. Det bør være et sterkt signal til alle politiske partier. 

NHO, Virke og Finans Norge er blant organisasjonene som går inn for tredeling av foreldrepermisjonen og å gi fedre selvstendig rett til foreldrepenger. Det viser høringssvarene som er kommet på Likestillingsutvalgets utredning “Politikk for likestilling.”

NHO skriver i sitt høringssvar at en tredeling vil virke “utjevnende på kvinner og menns stilling i arbeidslivet”. Finans Norge mener “en tredeling vil gi en mer lik fordeling av permisjonsuttaket”, og at dette kan “bidra til å stryke fedres omsorgsdeltakelse og kvinners yrkesdeltakelse”. Også Virke støtter tredeling. Forslaget om å gi fedre selvstendig rett til foreldrepenger, får også bred støtte.

Vi er langt unna et likestilt arbeidsliv og familieliv i Norge. Graviditet og foreldrepermisjon er svært vanlige årsaker til diskriminering. Fortsatt er det slik at mødre tar det meste av foreldrepermisjonen, og småbarnsfedre er blant dem som jobber mest overtid.

 Det norske arbeidsmarkedet er et av de mest kjønnsdelte i Europa. 2 av 3 ledere er menn. Kvinner tjener i gjennomsnitt rundt 85 prosent av det menn gjør. Strukturelle skjevheter består, og det viser at det er behov for å ta større grep, slik Likestillingsutvalget foreslår.

Både årsaker og løsninger er sammensatt. Vi har lenge ment at likere fordeling av arbeids- og omsorgsforpliktelser – inkludert tredeling av permisjonen og selvstendige rettigheter til far – er riktige og viktige grep.

Innlegget sto på trykk i VG 26. februar 2013.