Erstatning og oppreisning i arbeidslivet

Abeidsgiver har oppreisnings- og erstatningsansvar uavhengig av skyld (objektivt ansvar) i arbeidsforhold og ved valg og behandling av selvstendig næringsdrivende, oppdragstakere og innleide arbeidstakere. 

I enkle saksforhold kan nemnda - ved enstemmighet - fastsette erstatning for økonomisk tap. Nemnda kan fastsette erstatning så lenge innklagede ikke har noen innsigelser mot erstatningskravet, eller dersom nemnda finner forsvarlig grunnlag for å sette eventuelle innsigelser til side. 

Når det gjelder beløpsstørrelsen av erstatning for økonomisk tap, må dette vurderes konkret fra sak til sak.

Utmålingen av oppreisningen (ikke-økonomisk tap/tort og svie) skal skje etter en rimelighetsvurdering. Ved vurderingen skal det blant annet legges vekt på utvist skyld, styrkeforholdet mellom partene og den diskriminerende partens økonomi.

Oppreisningsbeløpene i sakene som behandles av Diskrimineringsnemnda vil som hovedregel ligge et sted mellom 20 000 og 80 000 kroner, men med mulighet for å gå høyere i særlig graverende tilfeller. 

Utover dette må spørsmål om erstatning og oppreisning avgjøres av domstolene.

Erstatning utenfor arbeidsliv

Nemnda kan ikke fastsette oppreisning (ikke-økonmisk tap/tort og svie) for saker som gjelder utenfor arbeidsliv, men den kan fastsette erstatning for økonomisk tap.

I enkle saksforhold kan nemnda - ved enstemmighet - fastsette erstatning for økonomisk tap. Nemnda kan fastsette erstatning så lenge innklagede ikke har noen innsigelser mot erstatningskravet, eller dersom nemnda finner forsvarlig grunnlag for å sette eventuelle innsigelser til side.

Utover dette må spørsmål om erstatning og oppreisning avgjøres av domstolene.

Utleier diskriminerte leietaker med nedsatt funksjonsevne ved å kreve 1000 kroner ekstra i leie per måned for bruk av heis. Leietaker fikk 20 000 i erstatning for økte utgifter i leieperioden. Sak 20/325 fra Diskrimineringsnemnda

Leietaker brukte rullestol og var avhengig av å bruke heis i tomannsboligen. Utleier krevde 1000 kroner ekstra i måneden fra leieboer med nedsatt funksjonsevne for å dekke utgifter til alarmselskap, service og liknende for leietakers bruk av heis. Diskrimineringsnemnda kom til at praksisen var indirekte diskriminert av personer med nedsett funksjonsevne. 

Dette må du ikke glemme i din klage

For å få vurdert erstatningskravet ditt av Diskrimineringsnemnda må du skrive at du krever erstatning/oppreisning i din klage til nemnda. Det er viktig at du er tydelig på at du krever erstatning eller oppresining, eller begge deler. Det er gratis å få saken behandlet av Diskrimineringsnemnda. Les mer om dette på nettsidene til Diskrimineringsnemnda.

Ombudet gir råd og veiledning

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Diskrimineringsombudsloven:

Aktuelle saker

 Les flere saker fra Diskrimineringsnemnda:

 

Klage på diskriminering

Det er Diskrimineringsnemnda som vurderer om noe er diskriminering eller trakassering etter loven. Diskrimineringsnemnda er et alternativ til domstolen og behandler saker gratis. Du kan lese mer om nemnda i lenken under.