Dette er seksuell trakassering

Seksuell trakassering kan skje på flere måter, og det kan ha ulik alvorlighetsgrad. Det kan være både fysisk, verbalt og ikke-verbal. Seksuell trakassering kan være alt fra uønskede seksuelle kommentarer om kropp og utseende, simulering av seksuelle bevegelser, klåing, tafsing, berøring til seksuelle overgrep. Visning av bilder og videoer med seksuelt innhold vil også være seksuell trakassering.

Oppfatningen hos den som opplever seg trakassert skal vektlegges i vurderingen av om trakasseringen var uønsket eller ikke. Men det må også være av en viss alvorlighetsgrad objektivt sett.

Det er i utgangspunktet ikke et krav at den seksuelle trakasseringen skjer gjentatte ganger. Enkeltstående hendelser eller ytringer kan derfor være trakassering. Omstendighetene i saken vil spille inn i vurderingen av om seksuell trakassering har skjedd og alvoret av trakasseringen. Hvis det er en ubalanse i styrkeforholdet mellom de involverte, enten formell eller uformell, vil det kunne gjøre saken mer alvorlig. Det er ikke krav om at den som trakasserer har til hensikt å trakassere. I saker som kanskje fremstår mindre alvorlig, vil det få betydning om man har sagt i fra om at man ikke liker det som har skjedd. 

Høyesterett behandlet en viktig sak om seksuell trakassering i 2020. Du kan lese ombudets artikkel om hva saken handlet om og Høyesteretts vurdering her: Viktig sak om seksuell trakassering behandlet i Høyesterett.

Bevis i saker om seksuell trakassering

I diskrimineringssaker gjelder bestemmelsen om delt bevisbyrde, og da også i saker om trakassering og seksuell trakassering. Delt bevisbyrde innebærer at dersom man kan vise til omstendigheter som gir grunn til å tro at trakassering har skjedd, må den som anklages sannsynliggjøre at det likevel ikke har skjedd. 

I utgangspunktet kan denne typen saker ofte fremstå som ord mot ord saker. Det vil si at det er fornærmedes ord (påstand om seksuell trakassering) mot påstått trakasserers nektelse av dette. Andre relevante bevis kan være:

 

  • Skriftlige eller muntlige vitner (for eksempel lege, familie, venner, kollegaer eller leder)
  • Legejournaler
  • SMS, videoopptak, meldinger fra sosiale medier som Facebook, Instagram, Snapchat eller andre apper
  • Referat fra møter
  • Uttalelser fra andre personer som har vært utsatt for det samme som deg

 

Tidsnære bevis anses ofte for å ha høyere bevisverdi enn eldre bevis. Det kan også ha betydning om du kan dokumentere at du har sagt ifra at oppmerksomheten er uønsket. 

I saker hvor det er ord mot ord, og det ikke foreligger andre bevis som kan underbygge påstanden om trakassering, vil diskrimineringsnemnda mest sannsynlig henlegge saken.

 

Arbeidsgivers plikter

Arbeidsgiver har etter likestillings- og diskrimineringsloven en plikt til å forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering på arbeidsplassen. Plikten gjelder innenfor arbeidsgivers ansvarsområde. Det innebærer at arbeidsgiver har et ansvar for å forebygge trakassering - ikke bare på selve arbeidsplassen, men også i forbindelse med aktiviteter som skjer i arbeidsgivers regi utenfor arbeidstid, eksempelvis julebord, jobbreise og samlinger.

 

Last ned ombudets skriv om hvordan trakasseringssaker bør håndteres på arbeidsplassen. Du kan også sende denne til arbeidsgiveren din.

Arbeidsgiver kan holdes ansvarlig

En arbeidsgiver vil kunne holdes direkte ansvarlig for trakasseringen dersom den er begått av en som kan identifiseres med arbeidsgiver, eller at arbeidsgiver på noen måte kan bebreides.

Behandling av trakasseringssaker

Diskrimineringsnemnda kan vurdere om arbeidsgiver har oppfylt sin plikt til å forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering.

Fra 1. januar 2020 har Diskrimineringsnemnda kunnet ta stilling til om du har blitt utsatt for seksuell trakassering. Tidligere var det kun domstolene som kunne vurdere saker om seksuell trakassering. Diskrimineringsnemnda vil også kunne ilegge oppreisning i saker innenfor arbeidslivet hvis klager fremmer krav om det, og får medhold i sin klage om seksuell trakassering. 

Hendelsen oppstod før 1. januar 2020

Nemnda kan behandle saker om seksuell trakassering selv om hendelsesforløpet er fra før 1. januar 2020. Dersom hendelsesforløpet er eldre enn 3 år, regnet fra klagedato, kan du risikere at saken blir avvist. Når det gjelder oppreisning eller erstatning, kan nemnda kun ilegge dette hvis hendelsesforløpet har fortsatt, eller oppstått, etter 1. januar 2020.

Dersom du får medhold i at du er utsatt for seksuell trakassering, men forholdet skjedde før 1. januar 2020 vil vi anbefale at du tar kontakt med ombudet for veiledning om hvordan du kan komme til en minnelig løsning og hva som har vært gitt i oppreisning og erstatning i andre diskrimineringssaker.

Ombudet kan også gi veiledning til motparten om dette.

Du kan varsle arbeidsgiver om hendelsen(e) som har funnet sted. Du kan gjerne gjøre dette med bistand fra tillitsvalgt, verneombud, eller andre på arbeidsplassen som du stoler på. Arbeidsgivere har en rettslig plikt til å forebygge og søke å forhindre trakassering på arbeidsplassen. Denne plikten innebærer at arbeidsgiver må håndtere varsel om trakassering på en tilfredsstillende måte.

Ofte kan det lønne seg å ha støtte fra en annen person på arbeidsplassen hvis du skal ta opp en sak med arbeidsgiver. Vi anbefaler derfor å ta opp saken med tillitsvalgt eller verneombud på arbeidsplassen. 

Det er flere som yter gratis juridisk bistand i tillegg til fagforeninger:

Det er viktig at du samler informasjon som beviser en eventuell forskjellsbehandling. Det kan være e-poster, SMS-er, referater fra møter eller ved å sørge for å ha vitner. 

Dersom trakasseringen du opplever på arbeidsplassen din ikke har sammenheng med et diskrimineringsgrunnlag, kan du ta kontakt med Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet kan behandle saker som gjelder trakassering og mobbing på arbeidsplassen (det generelle forbudet etter arbeidsmiljøloven).

Dersom det er varslet om mobbing og/eller trakassering på arbeidsplassen og arbeidsgiver ikke følger virksomhetens rutine, eller unnlater å behandle saken seriøst, kan man melde fra til Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet vil vurdere saken på selvstendig grunnlag. Arbeidstilsynet kan gjennomføre generelt tilsyn på virksomhetsnivå. Du kan lese mer om Arbeidstilsynet her

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Arbeidsmiljøloven:

Straffeloven:

Aktuelle saker

Les flere saker fra Diskrimineringsnemnda:

Klage på seksuell trakassering

Det er Diskrimineringsnemnda som vurderer om noe er diskriminering eller trakassering etter loven. Diskrimineringsnemnda er et alternativ til domstolen og behandler saker gratis. Diskrimineringsnemnda har utarbeidet viktig informasjon til deg som vurderer å bringe inn en klage på seksuell trakassering som du kan lese i lenken under.

Sette strek

Ombudet og Arbeidstilsynet har samarbeidet om en veileder om seksuell trakassering.