EØS-midlene (EEA and Norway Grants)

Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten styrker også samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Ombudet er en donorprosjekt-partner (DPP) for norske myndigheter I Portugal, i et program som skal fremme likestilling.

EØS-avtalen er hovedfundamentet i Norges samarbeid med EU. Avtalen sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og gir norske bedrifter adgang til et marked med over 500 millioner mennesker. Norge har bidratt til dette helt siden 1994. Fra 2004 har støtten vært samlet i to ordninger som til sammen utgjør EØS-midlene. Den ene ordningen er finansiert av Norge alene og heter Norway Grants. Den andre ordningen, EEA Grants, inkluderer også bidrag fra Island og Liechtenstein.

En rekke norske frivillige organisasjoner, bedrifter, forskningsinstitusjoner og offentlige etater deltar i programmer og prosjekter som følge av EØS-midlene. De bidrar med kunnskap og erfaring i planleggingen og gjennomføringen av programmene. Norske fagetater og institusjoner har også som oppgave å informere relevante partnere i Norge om mulighetene for samarbeid i prosjekter.

 

Ombudets rolle i Portugal-prosjektet

Ombudet er donorprosjekt-partner (DPP) for norske myndigheter i EØS-samarbeidet på likestilling, gjennom det såkalte Portugal-prosjektet. Det er Utenriksdepartementet som har forhandlet fram dette likestillingsprogrammet med Portugal, og oppnevnt ombudet som DPP. Her har vi en overordnet rådgivende rolle, og er et bindeledd mellom det norske Utenriksdepartementet, Financial Mechanism Office (FMO) i Brussel, og den portugisiske programoperatøren (PO).

Rollen som DPP handler om å bidra til at programmet for samarbeid om likestilling med Portugal lykkes best mulig og oppnår gode resultater. Budsjett er på 6 millioner Euro, altså om lag 60 millioner kroner. Innholdet i likestillingsprogrammet er Work-Life Balance and Gender Equality. Dette handler om balansen mellom arbeidsliv og privatliv, vold i nære relasjoner, kjønnsbasert vold, og godt styresett. Programoperatøren (PO) i Portugal er  The Commission for Citizenship and Gender Equality.

Portugal-prosjektet er viktig for Norges EØS-arbeid og vil blant annet gi ombudet en plattform for å utvikle nasjonale prosjekter, i samarbeid med norske fagressurser, departementer, forskere og sivilt samfunns organisasjoner. Det vil generere økonomisk støtte til nasjonale prosjekter, seminarer og konferanser. Det vil også gi ombudet en plattform for å påvirke ny norsk politikk på disse områdene.

Utenriksdepartementet har en såkalt Blåbok som omfatter prioriterte områder og programmer for EØS-perioden 2014-2021. Det er totalt 23 programområder, og alle har et definert hovedmål, innsatsområder og foreslåtte tiltak/grep. Disse tre er relevante for Portugal-prosjektet:

  • EØS-programområde 4 - Balansen mellom arbeids- og privatliv og likestilling. Målet er å få en jevnere fordeling av omsorg og arbeid.
  • EØS-programområde 22 - Vold i nære relasjoner og kjønnsbasert vold. Målet er å forebygge vold i nære relasjoner og kjønnsbasert vold, og gi utsatte beskyttelse og bistand.
  • EØS-programområde 16 - Godt styresett, ansvarlige institusjoner og gjennomsiktighet. Målet er å støtte opp under prosjekter og kampanjer, for å øke bevissthet og styrke kvinners muligheter til å delta i politikk.

Gjennom slike prosjekter vil LDO få til samarbeid med sivilt samfunn, aktuelle forskningsmiljøer, og departementer. Dette gir oss en unik mulighet til å jobbe koordinert, systematisk og langsiktig. Arbeidet er delt inn i tre faser:

  • Fase 1, som er programutviklingsfasen (concept note-fasen). Her skal LDO bidra med kunnskap og veiledning. LDO skal også påvirke programutviklingen slik at den er relevant for Norge og norske interesser. Dette omfatter også kunnskap om sivilt samfunn, organisasjoner (inkludert arbeidslivets parter), forskning, politikk osv. Bilaterale prosjekter er noe UD vektlegger sterkt.
  • Fase 2, som er programimplementeringsfasen. Her skal LDO bidra med prosessuell og faglig veiledning i forbindelse med igangsetting og gjennomføring av prosjektene som blir utviklet under programmet. Dette vil innebære blant annet deltakelse i møter.
  • Fase 3, som er sluttfasen. Her skal LDO skrive sluttrapport om resultatene fra programarbeidet og bidra med videreformidling av programresultatene.

 

Samarbeid over landegrensene

Under de fleste programmene lyses det ut støtte til prosjekter. Det er et mål at norske aktører involveres som samarbeidspartnere der det er relevant. Alle prosjekter som støttes, må følge regelverket for offentlige anskaffelser og statsstøtte som gjelder i EØS. Norske prosjektpartnere får dekket sine kostnader. Det er i hovedsak samarbeidspartneren i mottakerlandet som kan sende inn søknaden om støtte. Les mer om prosjektsamarbeid og partnerskap her.

Det er også opprettet en egen nettside og database for frivillige organisasjoner som ønsker å delta i prosjekter. Siden administreres av den norske Helsingforskomiteen.

I hvert mottakerland er deler av støtten gjennom EØS-midlene satt av til bilaterale fond (til sammen 2 prosent). Fondene kan støtte aktiviteter som konferanser, seminarer, studieturer, utvekslinger mm. Dette er en mer fleksibel form for støtte til samarbeid over landegrensene, og krever ikke at deltakerne er involvert i andre prosjekter og programmer under EØS-midlene. For hvert land vedtas egne arbeidsplaner for prioriteringer innenfor de bilaterale fondene. Kontakt den norske ambassaden i mottakerlandene for å undersøke mulighetene for støtte til aktiviteter.