Om undersøkelsen

Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden 2. – 10. oktober 2014, med totalt 2 014 respondenter. 

Målgruppen var avgrenset til kvinner og menn som har blitt foreldre i perioden 2008-2014. Hovedmålgruppen var kvinner og menn som var i jobb da de fikk barn (disse utgjør 90 prosent av nettoutvalget).

Likestillingsloven forbyr diskriminering på grunn av graviditet og permisjon i forbindelse med fødsel. Det er kun i særlige unntakstilfeller forskjellsbehandling kan være lovlig. Forbudet gjelder alle sider av ansettelsesforholdet, blant annet utlysning, innkallelse til intervju, ansettelse, lønnsplassering, forfremmelse, omplassering, kompetanseutvikling, opplæring, tildeling av arbeidsoppgaver, permittering, oppsigelse og avskjed.

I undersøkelsen beskrives en rekke situasjoner som i de fleste tilfeller vil være i strid med likestillingsloven. Respondentene svarte på om de har opplevd slike situasjoner, og om de har mistanke om, - eller er sikre på, at det skyldes graviditet eller foreldrepermisjon. Tallene for slik opplevd diskriminering viser hvor mange som rapporterer at de har opplevd en eller flere slike situasjoner. Undersøkelsen inneholdt totalt 15 slike spørsmål.

Undersøkelsen kartla også fem negative hendelser som er relatert til graviditet og foreldrepermisjon, men som i utgangspunktet ikke er ulovlig.

Undersøkelsen ble organisert etter de ulike fasene i et ansettelsesforhold:

  • jobbsøking og ansettelse
  • på arbeidsplassen når man venter barn
  • under foreldrepermisjon

Jobbsøking og ansettelse

1 av 10 oppgir at de har fått spørsmål fra arbeidsgiver om graviditet og planer om å få barn på jobbintervju (12 prosent kvinner og 9 prosent menn).

I tillegg oppgir 20 prosent av kvinnene at de har latt være å søke en jobb mens de var gravide. Begrunnelsen er at de ikke regnet med at arbeidsgiver ville velge en som var gravid (13 prosent har angitt dette som grunn) og/eller fordi de tenkte at det ville være en ulempe for arbeidsgiver (10 prosent har angitt dette som grunn).

14 prosent av kvinnene oppgir at de ikke fikk en jobb fordi de var i foreldrepermisjon.

Forhold på arbeidsplassen 

I alt oppgir 24 prosent av kvinnene at de har opplevd én eller flere former for diskriminering mens de var gravide.

11 prosent av kvinnene oppgir at de ikke har fått nødvendig tilrettelegging på arbeidsplassen da de var gravide.

11 prosent av kvinnene og 5 prosent av mennene oppgir at de ble fratatt arbeidsoppgaver de ønsket å beholde (fem prosent tror eller har mistanke om dette og fire prosent er helt sikre på dette)

1 av 10 oppgir at de fikk negative reaksjoner fra sin leder på at de ventet barn.

Under foreldrepermisjon og tilbakekomst etter permisjon

I alt 47 prosent av kvinnene som var i jobb da de fikk barn oppgir at de har opplevd én eller flere tilfeller av diskriminering da de var i foreldrepermisjon og/eller ved tilbakekomst fra permisjon.

37 prosent av kvinnene oppgir at de ikke har fått tilstrekkelig informasjon om viktige saker på arbeidsplassen, som for eksempel omorganiseringer og lønnsforhandlinger, mens de var i permisjon i forbindelse med fødsel.

21 prosent kvinnelige arbeidstakere (fast stilling) har opplevd ikke å få kreve lønnsøkning eller blitt vurdert i lønnsforhandlinger på grunn av at de var i eller hadde tatt ut foreldrepermisjon.

 

Graviditets-undersøkelsen 2015

Du kan lese rapporten fra graviditetsundersøkelsen i lenken under.

 

Forskning 2021

På oppdrag fra ombudet har Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i 2021 undersøkt opplevd
forskjellsbehandling av arbeidstakere i forbindelse med graviditet og foreldrepermisjon.