Målet med nytt opptakssystem er blant annet å skape bedre kjønnsbalanse på tvers av studier og at dette skal forplante seg videre inn i arbeidslivet. I dag er det 60 % kvinner og 40 % menn som søker høyere utdanning. Det er en stor likestillingsutfordring at det er svært skjev kjønnsbalanse på mange studier og i mange yrker.

Det nye forslaget går ut på å skrote dagens system, og med det fjerne alle tilleggspoeng som alderspoeng, kjønnspoeng, osv. Utvalget vil også fjerne dagens nivåkrav, som er krav til hvilken karakter som må være oppnådd for å komme inn på for eksempel lærerutdanning.

Ombudet deler engasjementet for bedre kjønnsbalanse, men mener den foreslåtte fremgangsmåten har flere svakheter.

  • Våre hovedbekymringer knytter seg til at konsekvensene av utvalgets forslag om fjerning av alle tilleggspoeng og at karakterer får større betydning, vil medføre at kjønnsfordelingen vil bli enda skjevere enn i dag. Dette fordi menn i størst grad tjener på tilleggspoengene, sier jurist i ombudet Martine Guntveit.

Problematisk kjønnskvoteordning

Utvalget har foreslått å innføre kjønnskvoter på studier med underrepresentasjon. Kjønnskvoter innebærer at et gitt antall plasser er forbeholdt det underrepresenterte kjønn. Kvotene skal være på mellom 20-40 % av plassene. Ombudet mener slike kjønnskvoter er problematiske, og at andre mindre inngripende tiltak bør prøves først.

  • Kjønnskvoter vil mest sannsynlig være i strid med likestillings- og diskrimineringsloven § 11 om positiv særbehandling. Disse kvotene blir veldig inngripende for de som normalt ville ha kommet inn på det aktuelle studiet om det ikke var kvoter for det underrepresenterte kjønn, sier Guntveit.

Opptaksprøve

Utvalget har foreslått et system der 80 prosent kommer inn på karakterer fra videregående og 20 prosent gjennom en opptaksprøvekvote. Ombudet er positive til å prøve ut en opptaksprøvekvote, fordi erfaring har vist at menn gjør det bedre enn kvinner på slike prøver i andre land.

  • Totalt sett vil imidlertid det foreslåtte systemet føre til at enda flere kvinner vil få opptak til høyere utdanning enn tidligere, fordi karakterer vil få mer å si og kvinner gjør det litt bedre enn menn på videregående. Eksamenskarakterer skal også få mindre vekt enn i dag, men forskning viser at menn gjør det bedre på eksamen og vi mener derfor det er uheldig å endre på dette, sier Guntveit.

Ombudet mener også at en rekke likestillingsmessige konsekvenser ikke er godt nok utredet av utvalget. Vi har derfor oppfordret departementet til å se grundig på våre tilbakemeldinger om å utrede det juridiske handlingsrommet for kjønnspoeng og kjønnskvoter, samt se på den pågående prosessen knyttet til innføringen av et tredje juridisk kjønn.

Les hele høringssvaret vårt her.