De siste ukene har Krisesentersekretariatet og Likestillings- og diskrimineringsombudet lansert årets utgave av Taushet tar liv-kampanjen, som retter søkelyset mot vold i nære relasjoner og partnervold.

Årets kampanje ønsker særlig å oppfordre alle til å være gode naboer, og til å tørre å melde i fra dersom en mistenker at noen blir utsatt for vold i hjemmet. Vi kaller det «årets viktigste nabovarsel».

Les mer hos NRK: Tar i bruk «Nabokjerringa» i kampen mot vold i hjemmet.

 

Mangler ressurser

Fjorårets kampanje viste at mange kommuner mangler en handlingsplan for å arbeide med tematikken om vold i nære relasjoner. En fersk undersøkelse som Krisesentersekretariatet har utført, viser også at

  • Halvparten av krisesentrene som svarte er helt eller delvis uenig i at kommunene er gode på å samordne krisesentertilbudet med andre deler av tjenesteapparatet.

  • To av tre krisesentre ønsker flere formelle samarbeidsavtaler med kommunale instanser – men mangel på ressurser står i veien.

  • Krisesentrene mener at mer bruk av individuelle planer ville gjort oppfølgingen av voldsutsatte enklere.

 

- Har en lovpålagt plikt

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm og Krisesentersekretariatets leder Idun Moe Hammersmark, mener kommunene må bli bedre til å legge individuelle oppfølgingsplaner for hver enkelt person som er utsatt for vold.

I tillegg ber de om at kommunene ansetter voldskoordinatorer som skal koordinere samarbeidet mellom de ulike kommunale instansene og hjelpe til med å utforme rutiner for hvordan voldsutsatte skal følges opp.

- Alle kommuner har en lovpålagt plikt til å jobbe med denne typen koordinering, men vi ser at mange kommuner ikke får dette til på en tilfredsstillende måte i dag, sier Idun Moe Hammersmark.

Hanne Bjurstrøm mener den pågående pandemisituasjonen har gjort arbeidet med å forhindre partnervold enda mer kritisk å prioritere.

- Tall fra FN viser at vold i nære relasjoner har økt med over 30 prosent flere steder, og vi har grunn til å tro at det har vært en økning også i Norge. Stress, dårligere økonomi og isolasjon vet vi er faktorer som øker faren for familievold. Det haster å få på plass et godt koordinert hjelpetilbud som er rigget til å følge opp voldsutsatte på en god og helhetlig måte, sier ombudet.

Vil du vite mer?

  • Gå til Taushet tar livs hjemmesider

  • Statsminister Erna Solberg i Vårt Land: «Når noen du er glad i, slår deg»

  • Les mer om krisesentrenes situasjon i Dagbladet.

 

Ønsker du nyhetsbrev fra ombudet? Send e-post til media@ldo.no