I et brev til statsminister Erna Solberg og fem departementer, uttrykker Likestillings- og diskrimineringsombudet og Barneombudet en felles bekymring for flere grupper av barn og unge som ikke får sine rettigheter til støttetjenester, skole og helsehjelp ivaretatt under pandemien.

Les ombudets intervju med NTB om saken her.

 

- Har ikke gjort nok

Ombudene mener situasjonen er alvorlig. 

– Funksjonshemmede barn har blitt spesielt hardt rammet av smitteverntiltakene. Barn og familier som trenger støtte fra flere offentlige tjenester, har opplevd at støtteapparatet har falt sammen over natten. Det kan få alvorlige konsekvenser for barnas helse og utvikling, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Barn kan ha mistet både tilrettelagte skoletilbud og viktige helse og omsorgstjenester samtidig. Det kan være viktige helsetjenester som fysioterapi eller pleie i hjemmet, og reduserte tilbud om personlig assistanse og støttekontakt. Samtidig har mange foreldre fått redusert eller mistet tilbud om avlastning.

– Vi har sagt til myndighetene helt siden pandemien startet at vi må følge ekstra godt med på disse barna. Likevel mener vi at myndighetene ikke har gjort nok for å ivareta funksjonshemmede barn, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

 

Dette anbefaler ombudene

Barneombudet og Likestillings- og diskrimineringsombudet anbefaler har kommet med følgende oppfordringer i brevet:

  • Tydelig kommunikasjon om at tjenestene til funksjonshemmede barn skal prioriteres.
  • Økt tilsyn og kontroll med tjenestene
  • Myndighetene må sørge for en bredere, systematisk og regelmessig kunnskapsinnhenting om situasjonen i alle berørte sektorer. Herunder be ansvarlige direktorater foreta en regelmessig rapportering om situasjonen i relevante tjenester i deres sektor.
  • Innhente kunnskap og vurdere hvilke sosiale, helsemessige og faglige konsekvenser situasjonen har fått for barn med funksjonsnedsettelser både på kort og lang sikt.
  • Vurdere hvilke kompenserende og gjenopprettende tiltak som er nødvendig både på kort og lang sikt, herunder behovet for tilskudd og prioriteringer over relevante budsjett.
  • Sørge for at det tilføres nødvendige og øremerkede ressurser over statsbudsjettet for å skjerme og styrke skole- og tjenestetilbudet til funksjonshemmede barn og unge under koronapandemien, og i tiden fremover.

 

Les hele brevet her

 

Vil du vite mer?

Ønsker du nyhetsbrev fra ombudet? Send e-post til media@ldo.no