16. desember var høringsfrist på den nye tvangsbegrensningsloven, som skal samle tvangsregelverk i fire lover sammen til én felles tekst.

Loven vil da omhandle bruk av tvang mot personer med nedsatt funksjonsevne, og tvang overfor personer med rusproblematikk.

 

Mest mulig frivillig

Den nye loven er viktig fordi tvang er et alvorlig inngrep overfor enkeltindividet. Ombudets viktigste budskap har vært styrking av retten til selvbestemmelse og forebygging av tvang. Dette er også viktig for personer med psykosisiale problemer.

Her er noen av de mest sentrale innvendingene fra ombudets høringsuttalelse:

  • Samfunnet må forebygge at tvang blir nødvendig. Da må kommunene sikres ressurser for å tilrettelegge for at flere tjenester blir tilgjengelige, også tjenester utenom nødvendig helsehjelp. Eksempler på dette kan være ekstra psykologtimer eller støtte til bolig.
  • Det er behov for å integrere ordninger om beslutningsstøtte i det nye lovverket. Beslutningsstøtte innebærer at en person som ønsker det, får hjelp av andre til å selv bruke sin rettslige handleevne.

 

Reservasjonsrett og elektrosjokk

Ombudet er positive til flere former for kontrollmekanismer for hvordan tvang utøves. Det må samtidig ikke går på bekostning av den enkeltets mulighet for å ta egne avgjørelser.

  • Det er foreslått en reservasjonsrett der personer kan motsette seg tvangsmedisinering, dersom de skulle bli psykotiske. Ombudet mener denne retten også bør utvides til å omfatte personer som ikke tidligere har vært psykotisk i de tilfeller de ikke anses å være til fare for andres liv eller helse.
  • Ombudet støtter ikke flertallets forslag om å legalisere elektrosjokk overfor personer som ikke har avgitt fritt og informert samtykke til slik behandling.

Les ombudets fulle høringssvar i pekeren til høyre.

Ombudet hadde fagseminar om delen av forslaget som tok for seg personer med nedsatt psykososial funksjonsevne i november. Les mer om seminaret her.

(Foto: Stortinget)

 

Vil du vite mer?

 

Ombudets arbeid med tvang