- Dette er et problem som Tromsø fengsel har hatt i mange år. At institusjonen ikke har klart å forbedre soningsforholdene med årene er sterkt kritikkverdig, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Tromsø fengsel er et blandingsfengsel der de de kvinnelige innsatte er i mindretall og dermed er mer utsatt for forskjellsbehandling. I klagen som ombudet har sendt til Diskrimineringsnemnda pekes det på at kvinner soner mer restriktivt og er i større grad innelåst på cellen med manglende tilgang til fellesskap. De får heller ikke et likeverdig tilbud om utdanning og arbeid som de mannlige innsatte. I tillegg risikerer kvinner som soner sammen med menn å bli utsatt for trakassering og seksuelle overgrep.

- Dårlig aktivitetstilbud som gjør at kvinner i praksis isoleres i utstrakt grad er i strid med diskrimineringsloven og kan ikke forsvares med at kvinner utgjør en mindre gruppe enn menn, sier Bjurstrøm.

 

23 timer i døgnet på cella

Flere rapporter, deriblant ombudets egne rapport «Innsatt og utsatt» fra 2017 konkluderte med at det er et gjennomgående problem at kvinner nedprioriteres i norske fengsler, særlig der det soner både kvinner og menn. Tromsø fengsel er et slikt blandingsfengsel. I november i fjor skrev avisen iTromsø en artikkel om forholdene i Tromsø fengsel der det kommer frem at kvinner kan sitte opptil 23 timer i døgnet på cella fordi det kun finnes tilbud til menn.

- Å bli sittende 23 timer i døgnet på cellen fordi de er kvinner er helt uholdbart, sier Bjurstrøm.

 

Direkte forskjellsbehandling

Etter kriminalomsorgens strategi for kvinner i varetekt og straffegjennomføring skal kvinner som hovedregel være adskilt fra menn i egnet bygningsmasse. Kvinner skal også ha et like allsidig og omfattende innholdstilbud som menn som gjennomfører straff. Tromsø fengsel opplyser derimot at de ikke kan tilby eller imøtekomme kvinners behov på samme måte som for menn, og erkjenner at kvinnene utsettes for forskjellsbehandling i et brev til ombudet.

Ombudet anfører derfor at de kvinnelige innsatte er utsatt for direkte forskjellsbehandling etter likestillings- og diskrimineringsloven § 6.

- Både Kriminalomsorgsdirektoratet og ledelsen i Tromsø fengsel er ansvarlig for forholdene for de kvinnelige innsatte i Tromsø fengsel. Nå må det sikres en organisering av fengsler i Norge som kan gi kvinnelige innsatte et verdig soningsopphold. Dette er et problem for langt flere enn bare de i Tromsø fengsel, sier Bjurstrøm.