Ombudet har nylig sendt sitt høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet knyttet opp mot lovendringer i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (Om langtidsopphold for personer under 50 år i sykehjem mv.).

Ombudet understreker betydningen av selvbestemmelse og rettsikkerhet, og at samtykke må baseres på reelle valgmuligheter.

Retten til å kunne velge

Retten til å velge boform, med hvem og hvor man vil bo, må respekteres. LDO mener at stat og kommuner må sikre at den enkelte borger selv kan velge boform, med hvem og hvor man vil bo, og at alle skal få bo i en ordinær bolig i et ordinært bomiljø. Dette er i tråd med Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024), hvor et prioritert innsatsområde er at personer med nedsatt funksjonsevne, på lik linje med andre, skal kunne velge hvor og hvordan de skal bo.

Departementet har ikke redegjort for mulige konsekvenser av de forslag som fremmes i høringen i lys av menneskerettighetene, og LDO påpeker at det er kritikkverdig at høringsnotatet ikke viser til Artikkel 19 i FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Artikkelen fastslår at mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å velge bosted og hvor og med hvem de skal bo, på lik linje med andre, og ikke må bo i en bestemt boform.

Ikke ønskelig med en øvre aldersgrense

LDO mener at den øvre aldersgrensen på 50 år virker tilfeldig, og at den biologiske, sosiale og psykologiske alder ikke nødvendigvis er det samme som den kronologiske alderen eller hvordan den enkelte opplever sin egen alder. 

LDO understreker at reell selvbestemmelse, fremming av like muligheter og like rettigheter er i samsvar med likestillings- og diskrimineringsloven og med forpliktelsene etter CRPD som kommunene er pålagt å oppfylle, for alle borgere.

Ombudet understreker at alle lover og forpliktelser vil naturligvis begrense og legge føringer for praksis i norske kommuner. Kommuner kan ikke organisere seg utenfor disse rammene.

Les hele høringssvaret fra LDO her.