- Dette er en grundig og viktig rapport, med forslag til gode tiltak. Vi kommer til å følge nøye med på hvordan rapporten nå blir fulgt opp av regjeringen, slik at rapporten ikke havner i en skuff, sier ombud Bjørn Erik Thon.

Utvalget er tydelig på at arbeidet med å forebygge og bekjempe voldtekt krever tydelig ledelse som sikrer innsats fra flere ulike sektorer. Det handler om å utvikle og iverksette målrettede forebyggingstiltak, gjøre støttetjenester og nødvendig behandling tilgjengelig for alle utsatte, samt å sikre en effektiv straffesaksbehandling som ivaretar de involverte. Utvalget krever at innsatsen trappes kraftig opp og foreslår 30 tiltak. Ombudet har selv spilt inn flere tiltak som kom på listen.

Trygghet, informasjon og inkludering

Blant disse er inkorporering av Istanbulkonvensjonen, behovet for en forbedring av seksualundervisningen i skolene, som kan gi unge et mer bevisst forhold til kjønn, sex og samtykke. Det pekes på nødvendigheten av å styrke både kort- og langsiktig oppfølging av voldtektsofre, som er essensielt for å komme seg etter traumatiske opplevelser. Styrket prioritering av voldtektssaker i politiet og påtalemyndigheten står også sentralt i rapporten.

- Det handler om å skape et tryggere, mer informert og inkluderende samfunn, spesielt for de unge. Vi må bli mye flinkere til å ta tak i de omfattende problemene vi har med seksuelle overgrep i Norge. Målet må være å redusere omfanget av seksuell vold, og at ofre og overgripere får den støtten og de ressursene de trenger, sier Thon.

Effektive tiltak mot skadelig innhold og overgrep

Videre fremheves det et stort behov for effektive tiltak som kan beskytte unge mot skadelig innhold på nettet, samt i stort å øke ressurser til forebygging og håndtering av overgrep i hele landet. Utvalget påpeker også på at utforming av voldtektsbestemmelsen i straffeloven kan ha stor betydning både for å forebygge og straffeforfølge voldtekt. Deres utredning er avgrenset mot en nærmere vurdering av dette straffebudet, men ombudet vil understreke hvor viktig det er å få på plass en samtykkebestemmelse.


- Regjeringen må nå ta en aktiv rolle i å følge opp rapportens anbefalinger med konkrete og målrettede tiltak. Gjennom å implementere disse forslagene kan Norge ta viktige skritt mot å bekjempe seksuell vold og bygge et sterkere, mer rettferdig samfunn for fremtiden, sier Thon.

Hele rapporten kan leses her.