Plikt til å forebygge og søke å hindre

Arbeidsgivere og ledelsen i organisasjoner og utdanningsinstitusjoner plikter å forebygge og søke å hindre trakassering og seksuell trakassering. Diskrimineringsnemnda håndhever plikten til å forebygge og søke å hindre seksuell trakassering.

Du kan lese mer om hva trakassering og seksuell trakassering er her.

Du kan lese mer om hvordan ombudet jobber mot seksuell trakassering her.

Forebygge

Med forebygging menes å iverksette tiltak som skal hindre at trakassering finner sted. Dette kan for eksempel være holdningskampanjer og utforming av retningslinjer. Som arbeidsgiver er det viktig å være på vakt mot:

 • normalisering av negative uttalelser om noen på grunn av religion, etnisitet, seksuell orientering, kjønn, funksjonsevne eller alder
 • å koble individuelle egenskaper til stereotype forestillinger om grupper
 • å holde enkeltindivider ansvarlige for negative hendelser utført av folk med samme gruppetilhørighet

Andre forebyggingstiltak kan være å organisere virksomheten på en bestemt måte, opprette internt klage- eller kontrollsystem for rapportering av trakassering, utarbeide retningslinjer og informasjonsmateriell.

Den ansvarlige bør gjøre det klart at slik trakassering er uakseptabelt, og informere om konsekvensene trakassering kan få for den enkelte og for arbeidsmiljøet/miljøet rundt.

Hvilken strategi man bør velge kan variere fra virksomhet til virksomhet og etter omstendighetene i det enkelte tilfellet. For eksempel kan det variere etter den påståtte trakasseringens art og omfang, organisasjonens eller arbeidsplassens størrelse og utforming, og arbeidsstyrkens sammensetning.

Sett strek for trakassering

Arbeidstilsynet har i samarbeid med LDO utarbeidet en elektronisk veileder med seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Denne veilederen kan også benyttes for å forebygge og håndtere trakassering på alle diskrimineringsgrunnlag. (English version)

Søke å hindre trakassering

Plikten til å søke å hindre trakassering innebærer å ta tak i aktuelle utfordringer og varsler om trakassering, og å finne ut hva som har skjedd for å komme fram til en løsning. Formålet er å hindre at trakasseringen fortsetter.

Hvordan sikre en god prosess i trakasseringssaker:

 • ta saken på alvor
 • behandle saken raskt og gi god informasjon om prosess
 • konfidensialitetsprinsippet
 • møt begge parter med respekt
 • begge parter må få uttale seg - kontradiksjonsprinsippet
 • undersøk saken og kom til en løsning
 • følg opp begge parter og hindre gjengjeldelse
 • vurder å innhente ekstern rådgivning


Ombudet gir råd og veiledning

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Seksuell trakassering i kulturlivet

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Arbeidsmiljøloven:

Straffeloven:

Aktuelle saker

Les flere saker fra Diskrimineringsnemnda: