LOS-plikten gjelder først og fremst alle offentlige virksomheter, men plikten gjelder også for private aktører som har fått delegert myndighet fra det offentlige. 

 

Offentlige virksomheter er organisert på ulike måter. Eksempler er forvaltningsorganer, offentlige stiftelser eller private rettssubjekter eid av det offentlige. 

 

LOS-plikten gjelder for offentlige myndigheter «i all sin virksomhet». Det betyr at plikten ikke er begrenset til oppgaver som man ser på som ren myndighetsutøvelse, som for eksempel å fatte et vedtak om studieplass eller ta imot en søknad om avlastning, men gjelder alle sider av virksomhetens arbeid. Plikten innebærer at offentlige myndigheter skal gå foran i likestillingsarbeid og at dette arbeidet skal gis høy prioritet. 

 

Lurer du fortsatt på om plikten gjelder din virksomhet? Nedenfor kan du lese mer om hvilke virksomheter som omfattes av plikten. Hvis du fremdeles er i tvil etter å ha lest dette, kan du gjerne ta kontakt med oss i ombudet for veiledning.  

 

Ønsker du mer informasjon om hva LOS-plikten handler om, hvem som er ansvarlig for å oppfylle plikten og hvordan dere kan gå frem for å starte arbeidet, kan du lese mer på disse sidene:

 

Les mer om ulike offentlige virksomheter som er omfattet: 

Alle kommuner og fylkeskommuner er omfattet av plikten. Det samme gjelder offentlige virksomheter som er en del av kommune og fylkeskommune. Eksempler er offentlige skoler og barnehager, kommunale helse- og omsorgstjenester, kommunale fritidstilbud, andre kommunale og interkommunale foretak, m.m. Kommunale museer eller andre kulturtilbud er også i utgangspunktet omfattet av plikten.   

 

Private virksomheter som har fått delegert offentlig myndighet fra kommune eller fylkeskommune er omfattet av plikten. Eksempler er skoler og barnehager drevet i privat regi. 

 

Underleverandører som har fått delegert offentlig myndighet, kan også være omfattet av plikten. Se mer om hva det vil si å være en privat aktør i markedet lenger ned.  

Plikten gjelder for alle statlige virksomheter. Alle departementer, direktorater, statsforvaltere og statlige organer er omfattet av plikten. Andre statlige virksomheter som universiteter og høyskoler, Nasjonalgalleriet og Nasjonalteateret vil også være omfattet. 

 

Private virksomheter som har fått delegert offentlig myndighet fra staten er omfattet av plikten. Eksempler på dette kan være private utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitutter og helseforetak. 

Statsforetak og statlige aksjeselskaper er i utgangspunktet omfattet av plikten så lenge de utøver offentlig myndighet. Eksempler på statsforetak er Bane Nor og Statskog.  

 

Plikten gjelder likevel ikke dersom virksomheten er en «aktør i markedet», selv om de utøver offentlig myndighet, se Prop. 63 L (2018-2019) s. 92. Loven sier ikke noe nærmere om hva som ligger i å være en «aktør i markedet».  

 

Noen statlige aktører har både oppgaver med næringsdrivende formål, men også forvaltningsoppgaver. Ombudet mener at det i disse tilfellene må foretas en skjønnsmessig vurdering av virksomhetens oppgaver. Hvis hovedvekten av virksomheten er å utøve offentlig myndighet, mener ombudet at virksomheten mest sannsynlig er omfattet av plikten. 

Loven sier ikke noe om hvilke andre offentlige selskapsformer enn statsforetak og statlige aksjeselskaper som er omfattet av plikten. Siden statsforetak og private virksomheter som utøver offentlig myndighet omfattes av plikten, mener ombudet at også særlovselskaper og interkommunale selskaper er omfattet. Eksempler på særlovselskaper er helseforetakene.  

Private aktører som ikke har fått delegert myndighet fra det offentlige er ikke omfattet av plikten. Eksempler på dette er private banker, eiendomsmeglerfirmaer, osv.  

Hvorfor brukes begrepet «offentlig myndighet» i loven?  

Likestillings- og diskrimineringsloven bruker begrepet «offentlige myndigheter» som en samlebetegnelse for aktørene som omfattes av plikten etter lovens § 24. Begrepsbruken er ikke ment å avgrense hvilke deler av offentlig sektor som omfattes av plikten.  

 

Likestillings- og diskrimineringsloven presiserer at også private foretak vil kunne regnes som offentlige myndigheter dersom de får delegert myndighet fra det offentlig. Dermed kan man si at begrepet «offentlig myndigheter» er ment å ha et bredt omfang.  

Ombudet gir råd og veiledning

Ombudet gir råd og veiledning. Våre tjenester er gratis.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven: