LOS-plikten

LOS-plikten er en plikt som retter seg mot offentlig sektors utadrettede virksomhet. Den utfyller den andre likestillingsplikten arbeidsgivere har overfor egne ansatte. Se mer om arbeidsgiverplikten ved å klikke her. I enkelte sammenhenger er disse to pliktene nokså tett sammenkoblet, men de må ikke forveksles med hverandre.  

 

LOS-plikten skaper en ramme for det daglige arbeidet, og åpner for utallige muligheter og løsninger. Det er viktig å huske at denne plikten ikke kommer i tillegg til det andre arbeidet dere gjør. I stedet skal LOS-plikten sikre at arbeidet dere allerede gjør kommer hele befolkningen til gode. Sagt på en annen måte, bidrar plikten å kvalitetssikre arbeidet deres slik at det oppleves som like nyttig for alle, og ikke bare noen få.  

 

Dette kan virke omfattende, men ombudet har god erfaring med at konkrete verktøy gjør virksomhetens arbeid med likestilling både mer systematisk og effektivt.  

 

På denne siden kan dere lese mer om hva plikten handler om.  

Fordelene av aktivt likestillingsarbeid

Økt likestilling bidrar til et mer rettferdig samfunn for alle. Når offentlige myndigheter går foran og sørger for at deres arbeid kommer hele befolkningen til gode, bidrar det til å øke tilliten til det offentlige, endre forståelse om hva det er mulig å forvente, og sender et viktig signal om at alle personer er likeverdige og har en selvfølgelig rett til å bli ivaretatt av fellesskapet.  

 

Det er også viktig at offentlig sektors arbeid gjenspeiler og tar høyde for mangfoldet i befolkningen, og at offentlig sektor er bevisste på hvordan blant annet myndighetsutøvelsen og tjenesteytingen deres slår ut. Rent konkret kan dette aktive likestillingsarbeidet føre til færre forskjeller mellom ulike grupper, færre rettighetsklager, mindre stereotypisering og bedre tilrettelagte tjenester.  

LOS-plikten er konkret og detaljert. Formålet med konkretiseringen av plikten er å fremme og styrke det offentliges arbeid for mer likestilling på alle samfunnsområder. Med samfunnsområder menes områder som for eksempel skole og utdanning, helse og omsorg, politi og påtale.  

 

LOS-plikten er todelt 

LOS-plikten etter § 24 er todelt. Den første delen er en aktivitetsplikt, mens den andre delen er en redegjørelsesplikt. 

Aktivitetsplikten går ut på at offentlige myndigheter skal fremme likestilling og hindre diskriminering. Aktivitetsplikten gjelder for alle diskrimineringsgrunnlagene i likestillings- og diskrimineringsloven § 6, men også kombinasjoner av disse grunnlagene. I boksen til høyre er en oversikt over disse grunnlagene. Lovteksten løfter spesielt frem viktigheten av å forebygge trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold, samt å motarbeide stereotypisering i dette arbeidet. Klikk her for å lese mer.

Redegjørelsesplikten innebærer at offentlig sektor skal redegjøre for hvordan de arbeider med å omsette prinsipper, prosedyrer og standarder for likestilling og ikke-diskriminering til handling. Dette skal gjøres årlig. Klikk her for å lese mer. 

 

Plikten gjelder all virksomhet 

LOS-plikten gjelder for alle offentlige virksomheter og andre aktører som utøver offentlig myndighet og gjelder alle sider av virksomhetenes arbeid. Plikten er ikke begrenset til ren myndighetsutøvelse, men omfatter også utforming, tildeling og gjennomføring av tjenester, regelverksutforming, klagesaksbehandling, kommunikasjon, budsjettering og samfunnsplanlegging, osv.  

LOS-pliktens metodikk gir en ramme for hvordan offentlig sektor kan jobbe for å sikre at flest mulig ivaretas av virksomhetens arbeid. Alt en offentlig virksomhet foretar seg kan ha betydning for den enkelte borgerens opplevelse av å bli møtt og ivaretatt på en likeverdig måte. Derfor gjelder plikten ‘all virksomhet’.  

 

Hva må jeg gjøre for å oppfylle plikten? 

For å oppfylle plikten, skal virksomheten jobbe aktivt for at hensyn til likestilling er ivaretatt i alt virksomheten holder på med. Du kan lese mer om hvordan man konkret og praktisk går frem for å oppfylle LOS-plikten:

 

Ombudet gir veiledning 

Likestillings- og diskrimineringsombudet har ansvar for veiledning og oppfølging av plikten. Dersom dere ønsker nærmere og gratis veiledning om LOS-plikten, kan dere ta kontakt med ombudet.  

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

 

§ 24: Offentlige myndigheter skal i all sin virksomhet arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering som nevnt i § 6. Plikten innebærer blant annet at offentlige myndigheter skal forebygge trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold og motarbeide stereotypisering. 

§ 6: Diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt. Med etnisitet menes blant annet nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk
 

Ombudet gir råd og veiledning

Ombudet gir råd og veiledning. Våre tjenester er gratis.

E-postmal til kommunen i lenken under.

Klikk her for å finne e-postmal du kan sende til kommunen din.