LDO sin årsmelding for 2022 (PDF):

* Korrigert Note om prinsippendring (LDO årsregnskap med noter for 2022 side 5)

Denne noten ble endret 21. juni 2023, da det ble oppdaget at tallene for kontantstrømoppstillingen i denne noten ved en inkurie var for 2021 og ikke 2022. Tallene i selve kontantstrømoppstillingen i årsregnskapet er ikke berørt av dette.