Tilsyn med FNs rasediskrimineringskonvensjon

Ombudet har ansvar for å følge med på om norsk lov og offentlig forvaltningspraksis er i samsvar med FNs rasediskrimineringskonvensjonen (CERD). Se mer om ombudets arbeid med menneskerettskonvensjoner i lenkene til høyre.

 

Rettighetsinformasjon

De fleste som tar kontakt med ombudet fordi de har opplevd etnisk diskriminering har opplevd det i arbeidslivet, men vi vet at det også skjer rasisme og etnisk diskriminering på andre områder som på boligmarkedet, i skolen, i kollektiv transport m.m. Vi ønsker at flere som opplever rasisme eller diskriminering tar kontakt med oss for å få veiledning om sine rettigheter og hva de kan gjøre. Alle kan kontakte oss på telefon eller e-post. Vi holder også foredrag og kurs for organisasjoner og grupper om hva diskriminering er, hvilke rettigheter man har og om hva ombudet kan hjelpe med. Kontakt oss gjerne om dere ønsker foredrag eller kurs.

 

Rasisme

Siden 2019 har ombudet møtt mange organisasjoner og enkeltpersoner for å høre om deres opplevelser knyttet til rasisme og hvilke tiltak de ønsker at myndighetene iverksetter for å håndtere og forebygge rasisme. I 2021 har vi møtt flere unge for å høre om deres erfaringer med rasisme. Vi lanserte også kampanje mot rasisme på sosiale medier i vår. Med den ønsker vi å bidra til en offentlighet der det er trygt å si fra hvis man er vitne til rasisme. I 2020 innledet vi et samarbeid med Sametinget for å undersøke temaet rasisme mot samer nærmere. I tillegg deltar LDO i referansegrupper som gir innspill til implementering av regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion, og handlingsplanen mot diskriminering og hat mot muslimer. LDO er også representert i juryen til Benjaminprisen.

 

Etnisk profilering

Black Lives Matter-bevegelsen har satt søkelyset på hvordan politiet møter og behandler mennesker med minoritetsbakgrunn over hele verden. I norsk sammenheng har mennesker med innvandrerbakgrunn fortalt om egne opplevelser med rasisme og diskriminering i hverdagen, samt negative møter med norsk politi. Sammen med andre relevante aktører gir LDO innspill til Politihøgskolen i Oslo og Oslo politidistrikt om hvordan forebygge etnisk profilering og diskriminering. Vi innhenter også erfaringer fra unge mennesker om deres møter med politiet i det offentlige rom.

 

Koronapandemien

Vi er opptatt av konsekvensene som koronapandemien har hatt for grupper som faller innunder vårt mandat. Vi har, og vil fortsette med, å gi innspill til norske myndigheter om hvordan ivareta sårbare grupper som er utsatt og belastes av pandemien. LDO er særlig bekymret for innvirkningen pandemien vil ha på arbeidslivet og jobber derfor med aktiviteter for å hindre diskriminering særlig ved rekruttering til stillinger.

 

Mange tema

Ombudet jobber med mange tema når det gjelder etnisk diskriminering. Vi er opptatt av likeverdige tjenester for alle, og at ingen skal oppleve diskriminering i helsevesenet, på skolen eller andre steder. Derfor tar vi opp blant annet at offentlige tjenesteytere må bruke kvalifisert tolk. Ombudet deltar også i Helsedirektoratets fagråd om helse- og omsorgstjenester til innvandrerbefolkningen, som gir råd til Helsedirektoratet i arbeidet med å gi likeverdige helse- og omsorgstjenester til innvandrerbefolkningen. Vi deltar også i Forum om etnisk diskriminering i regi av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

I 2022 har vi fokus på diskriminering på boligmarkedet.

 

Hatkriminalitet og hatefulle ytringer

Hatkriminalitet og hatefulle ytringer er et av ombudets strategiske satsninger. Ombudet har koordineringsansvar for Hatkriminalitetsnettverket, bestående av frivillige brukerorganisasjoner, Justisdepartementet, Bufdir, Kripos og politiets hatkrimgruppe. Nettverket jobber aktivt opp mot myndighetene for å forbedre arbeidet mot hatkriminalitet både på politisk nivå, i undervisningen og i politiet. Du kan lese mer om ombudets arbeid med hatkriminalitet og hatefulle ved å klikke på lenken under.

 

Kunstig intelligens

Ombudet er i startfasen av arbeidet med kunstig intelligens (KI). Ombudet er opptatt av at utviklingen av KI-systemer må skje på en slik måte at det ivaretar rettsikkerheten og unngår utilsiktet forskjellsbehandling, eller i verste fall diskriminering av mennesker. Det er allerede flere eksempler på at systemer diskriminerer mennesker på grunn av rase/etnisitet. Eksempler på dette er systemene for ansiktsgjenkjenning som i mindre grad er egnet til å gjenkjenne mennesker med annen hudfarge enn hvit. Disse problemstillingene er det allerede fokus på internasjonalt blant annet i EU, FN og OECD.