#metoo – hva nå?

#metoo har vært en viktig bevegelse for å øke bevisstheten om seksuell trakassering. Opprop fra mange enkeltpersoner i ulike yrkesretninger har vist at seksuell trakassering er et utbredt arbeidsmiljøproblem som rammer enkeltindivider hardt og bidrar til et usunt og skadelig arbeidsmiljø. Før #metoo var seksuell trakassering et skjult arbeidsmiljøproblem og det var få som oppfylte sine forpliktelser for å forebygge og hindre det. #metoo har bidratt til å synliggjøre at seksuell trakassering ikke bare skjer i arbeidslivet, men at det kan skje i organisasjoner og i utdanningsinstitusjoner. Etter #metoo har ombudet hatt en markant økning av forespørsler både fra arbeidsgivere, utdanningsinstitusjoner og organisasjoner som anerkjenner problemet og ønsker å kurses. Nedenfor gis informasjon om hvordan ombudet jobber med trakassering i enkeltsaker, og i et strukturelt forebyggingsperspektiv.

 

Ombudets forebyggende arbeid

Ombudet veileder enkeltpersoner om rettigheter og plikter i konkrete trakasseringssaker. ombudet bistår ikke på samme måte som en advokat, men vi kan gi grundig veiledning.

Lite rettspraksis om seksuell trakassering tyder på at terskelen for å bringe sakene til rettsvesenet er svært høy. Som en følge av #metoo har regjeringen derfor vedtatt at Diskrimineringsnemnda skal få myndighet til å håndheve saker om seksuell trakassering og ilegge oppreisning fra 1. januar 2020. Ombudet vil i denne forbindelse ha en veiledningsrolle for personer som vurderer å fremme klage til Diskrimineringsnemnda.

Ombudets overordnede mål er likevel ikke flest mulig klagesaker til diskrimineringsnemnda eller domstolene. Ombudets overordnede satsing handler om å bidra til at arbeidsgivere, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner, som har særlige forpliktelser, blir gode på å forebygge og hindre seksuell trakassering. Dette gjør vi gjennom å tilby kurs. Kursene tar utgangspunkt i den nettbaserte veilederen

 

Kampanjen Settestrek

Fra 2016, før #metoo, har ombudet hatt et samarbeid med Arbeidstilsynet om hvordan forebygge seksuell trakassering. Bakgrunnen for dette er at ombudet og Arbeidstilsynet har et overlappende regelverk når det gjelder seksuell trakassering som både forbys i likestillings- og diskrimineringsloven, og arbeidsmiljøloven. Det er viktig å kjenne til begge lovene fordi vi har ulike virkemidler og definisjonen av seksuell trakassering finnes i likestillings- og diskrimineringslovgivningen. Sammen med arbeidstilsynet og partene i utelivsbransjen, har vi laget den nettbasert veileder settestrek om hvordan forebygge og hindre seksuell trakassering. Les veileder her (English version)

Som en del av samarbeidet holder ombudet og arbeidstilsynet kurs sammen. I 2019 holdt vi syv tre timers kurs i syv ulike byer. De som melder seg på kursene kommer fra ulike arbeidsplasser, som eksempelvis fra Forsvaret, Politiet, helsesektoren, butikker og utesteder. Tilbakemeldingen fra kursdeltagerne er at veiledningen er konkret, nyttig og enkel å ta i bruk for enhver arbeidsplass. Målet med kursene er at kursdeltagerne får en så god forståelse av hva seksuell trakassering handler om, samt en verktøykasse for hvordan risikokartlegge og forebygge det, at de skal kunne gjennomføre egne kurs i sin virksomhet.

Blant de viktigste verktøyene vi presenterer er hvordan risikokartlegge seksuell trakassering på arbeidsplassen, og tiltak for å forebygge det ved å lage konkrete regler for oppførsel. Gjennom kurset trenes deltagerne i dagligdagse dilemmaer, som får deltagerne til å reflektere rundt hva som øker risikoen for seksuell trakassering i situasjoner som befinner seg i gråsonen. Samarbeidet med settestrek videreutvikles hele tiden. Settestrek har lansert et samtaleverktøy – en quiz – med 12 dilemmaer og diskusjonsspørsmål som skal bidra til en enklere samtale om seksuell trakassering på arbeidsplassen.

«Train the trainer» som arbeidsmetode

Ombudet gir veiledning til konkrete rutiner, som for eksempel Balansekunstprosjektet. Ombudet har eksempelvis samarbeidet med Universitetet i Oslo (UiO) hvor ombudet har kurset ledere på to ulike nivåer gjennom en kursrekke på åtte kurs.

UIO har i etterkant tatt kurset til neste nivå, og laget egne risikovurderingssystem og regler som er tilpasset deres arbeidsplass og utdanningsinstitusjon. Ombudet har også dialog med andre store aktører som eksempelvis Forsvaret om hvordan forebygge og hindre seksuell trakassering.

Satsing mot organisasjoner

Frem til nå har ombudet hatt en stor satsing mot arbeidslivet. Fra 1. januar 2020 får ombudet tydeliggjort i mandatet at vi skal ha et særlig fokus på organisasjoner. Organisasjoner er preget av mer uklare strukturer enn arbeidslivet som har lovpålagte varslingsstrukturer. Kursmateriale vi har utarbeidet gjennom Settestrek har stor overføringsverdi til både utdanningsinstitusjoner og organisasjoner.

En første satsning er å lage et individuelt tilpasset pilotkurs om seksuell trakassering for organisasjoner som jobber med asylsøkere som er særlig utsatt for trakassering og seksuell utnyttelse. Målet er å videreutvikle kursene slik at de kan brukes av organisasjoner som jobber med barn og unge mennesker som for eksempel idrettsorganisasjoner.

I arbeidet med å videreutvikle kompetansen og kursene vil det være viktig for ombudet å tydeliggjøre at personer som har flere diskrimineringsgrunnlag kan være særlig utsatt for seksuell trakassering og trakassering. Unge kvinner er mer utsatt enn eldre kvinner, kvinner med minoritetsbakgrunn kan være mer utsatt fordi man både er kvinne og minoritet. Det samme gjelder kvinner med nedsatt funksjonsevne, og for eksempel homofile menn med etnisk minoritetsbakgrunn.

 

Kursing av mobbeombud

Unge mennesker er særlig utsatt for seksuell trakassering, og risikoen øker ved hyppig bruk av sosiale medier. Deling av nakenbilder er et utbredt problem. LDO hadde et møte med de 14 år gamle jentene Elsa, Ellisiv og Ea etter at de skrev et innlegg i Aftenposten om #metoo i skolen i 2019 der de fortalte at jenter blir kalt for «pulbar», «billig» og «hore». Ombudet fikk i samtalen med jentene bekreftet at både gutter og jenter utsettes for seksuell trakassering i skolen, og at det er et stort behov i skolene for å forebygge seksuell trakassering i skolen.

Alle fylkene har i dag mobbeombudene som har tilgang til skolene uavhengig av skoleeier for å sette fokus på mobbing. I 2019 skal ombudet holde pilotkurs for mobbeombudene og elev- og lærlingombud om hvordan forebygge og hindre trakassering og diskriminering. Målet er et løpende samarbeid med ombudene.

Sette strek

Ombudet og Arbeidstilsynet har samarbeidet om en veileder om seksuell trakassering. Veilederen kan du lese under.