Omsorgsoppgaver

Både menn og kvinner har et vern mot å bli forskjellsbehandlet på grunn av omsorgsoppgaver. Vernet omfatter omsorg for små barn, og kan etter omstendighetene gjelde omsorg for større barn og foreldre, og pleietrengende samboer, ektefelle og partner. Det avgjørende er at den det ytes omsorg for er omsorgstrengende, typisk på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse, og at den som mener seg diskriminert har et ansvar for eller faktisk gir pleie og omsorg til denne personen.*

 

Har du opplevd diskriminering/trakassering?

Har du opplevd noe du tror kan være diskriminering eller trakassering på grunn av ditt omsorgsansvar? Les om diskrimineringsvernet her

 

*Prop 81 L (2016-2017) avsnitt 11.9.2.3