Forbudet mot diskriminering

Hvis det er graviditet eller foreldrepermisjon som er årsaken til at du ikke får en jobb, er det i strid med likestillings- og diskrimineringsloven. Hvis årsaken er at du har omsorgsoppgaver for små barn utover foreldrepermisjonen, kan også dette være i strid med loven. Dette gjelder også ved ansettelse til midlertidige stillinger og lederstillinger.

Forbudet mot diskriminering gjelder i alle stadier av ansettelsesprosessen:

  • utlysning
  • utvelgelse til intervju
  • rangering av kandidatene
  • beslutning om ansettelse

Hvis du mener at du har blitt diskriminert i en ansettelsesprosess, har du krav på at arbeidsgiver skriftlig gir opplysninger om utdanning, praksis og andre formelle kvalifikasjoner til den som ble ansatt.  

Ved ansettelse i det offentlige har du i tillegg krav på blant annet utvidet søkerliste. 

 

Rettigheter som vikar eller midlertidig ansatt

Vikarer og andre midlertidig ansatte er vernet etter likestillings- og diskrimineringsloven. Hvis den midlertidige stillingen ikke utløper mens du er i foreldrepermisjon, har du i utgangspunktet krav på å komme tilbake til samme stilling.

Eksempel

Marte er ansatt i et to års vikariat som varer til 20. desember. Hun har foreldrepermisjon fra januar til juli. Marte har krav på å komme tilbake til samme stilling med tilsvarende arbeidsoppgaver som hun hadde før permisjon.

Dersom graviditet eller foreldrepermisjon er årsaken til at en midlertidig stilling ikke blir forlenget, er det mest sannsynlig lovbrudd.

Har du vært sammenhengende midlertidig ansatt i minst tre eller fire år etter arbeidsmiljøloven § 14-9, har du krav på fast ansettelse. Dette gjelder midlertidige stillinger som:

  • vikar
  • sesongarbeider
  • prosjektarbeider 
  • ringevikar/tilkallingshjelp/ekstrahjelp

Ved beregning av ansettelsestid skal det ikke gjøres fradrag for arbeidstakers fravær i foreldrepermisjon. Du kan lese nærmere om tre-og fireårsregelen på Arbeidstilsyntes nettsider i lenken under.

 

Rettigheter som innleid gjennom bemanningsbyrå

Dersom du er innleid gjennom et bemanningsbyrå er du også beskyttet av likestillings- og diskrimineringsloven. Dette gjelder for eksempel hvis kontrakten din ikke blir forlenget eller kontrakten blir sagt opp på grunn av graviditet og/eller foreldrepermisjon.

I slike tilfeller kan både bemanningsbyrået (arbeidsgiver/utleier) og oppdragsgiver (innleier) være ansvarlige etter likestillingsloven.

Dersom behovet for arbeidskraft opphører eller arbeidsoppgavene fordeles på andre fast ansatte, er ikke oppdragsgiver forpliktet til å forlenge kontrakten eller la være å si den opp.

Hvis det derimot ansettes andre vikarer for å gjennomføre arbeidsoppgavene som du hadde før graviditet/permisjon, kan det bety at du har blitt forskjellsbehandlet på grunn av graviditet/foreldrepermisjon. Det er ulovlig.

I første omgang bør du snakke med arbeidsgiveren din og be om en begrunnelse eller forklaring på det du mener kan være diskriminering eller trakassering. Forsøk å skape dialog om dine utfordringer og om forskjellsbehandlingen du mener du blir utsatt for. 

Ofte kan det lønne seg å ha støtte fra en annen person på arbeidsplassen hvis du skal ta opp en sak med arbeidsgiver. Vi anbefaler derfor å ta opp saken med tillitsvalgt eller verneombud på arbeidsplassen. 

Det er flere som yter gratis juridisk bistand i tillegg til fagforeninger:

Det er viktig at du samler informasjon som beviser en eventuell forskjellsbehandling. Det kan være e-poster, SMS-er, referater fra møter eller ved å sørge for å ha vitner. 

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Aktuelt lovverk

Likestillings-og diskrimineringsloven: 

Aktuelle saker

Flere saker fra Diskrimineringsnemnda:

Fagoppsummering om graviditet og foreldrepermisjon (oppdatert juni 2015)

 

Klage på diskriminering

Det er Diskrimineringsnemnda som vurderer om noe er diskriminering eller trakassering etter loven. Diskrimineringsnemnda er et alternativ til domstolen og behandler saker gratis. Du kan lese mer om nemnda i lenken under.