En advokat ba Ombudet om å vurdere om utlendingsforskriften § 37 sjette ledd er i strid med likestillingsloven, da den er utformet på en kjønnsspesifikk måte. I bestemmelsen het det at "Kvinne…. kan få tillatelse…dersom hun som følge av samlivsbruddet vil få urimelige vanskeligheter i hjemlandet grunnet de sosiale og kulturelle forhold der. Selv om slike grunner ikke tilsier det skal tillatelse… gis dersom kvinnen eller eventuelle barn er blitt mishandlet i samlivsforholdet". Saken ble tatt opp, blant annet med henvisning til en sak hvor en mannlig klient hevdet å være i en situasjon som beskrevet i første alternativ i bestemmelsen. Advokaten kunne ikke se at det var noen grunn til å utelukke menn fra fornyet tillatelse på dette grunnlaget.

Likestillingsombudet uttalte at bestemmelsen i sin ordlyd er i strid med likestillingsloven § 3 som fastslår at forskjellsbehandling av kvinner og menn er forbudt. Forskjellsbehandlingen kan likevel være lovlig dersom den fremstår som saklig og akseptabel i sin sammenheng. Bestemmelsen gjelder situasjoner som kan betegnes som kjønnsspesifikke selv om også menn kan tenkes å befinne seg i disse situasjonene. Mishandling i samlivsforhold er imidlertid først og fremst relatert til kvinner og barn. Krisesentrene melder om at utenlandske kvinner utgjør overvekten av klientene. I tillegg er de aller fleste som har opphold i Norge på grunnlag av samliv, og dermed ikke selvstendig rett til opphold, kvinner. Ombudet pekte på at en kjønnsnøytral utforming med ellers samme ordlyd reelt sett vil kunne gi kvinner den samme trygghet for fortsatt opphold etter samlivsbrudd. Likevel trodde hun at den kjønnsspesifikke utformingen av bestemmelsen er et viktig signal fra myndighetenes side. I følge Justisdepartementet kan dessuten menn i tilsvarende situasjoner som omhandlet i utlendingsforskriften § 37 sjette ledd få fortsatt opphold i Norge etter andre bestemmelser. Ombudet konkluderte med at forskjellsbehandlingen ikke var i strid med likestillingsloven. Advokaten ba deretter Sivilombudsmannen om å se på saken.

Saksnummer: 1999/004, 2003/401
Emne: utlendingsforskriften, likestilling, opphold
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0