Alene.
Ombudet ønsker flere tiltak mot rasisme og diskriminering for utsatte grupper

Ombudet ønsker flere tiltak mot rasisme og diskriminering

Senterpartiets stortingsrepresentanter har fremmet et forslag om å utarbeide og iverksette en handlingsplan mot rasisme og diskriminering. Ombudet roser intensjonen, men støtter ikke en felles handlingsplan for alle diskrimineringsgrunnlag.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm roser Senterpartiets forslag, men mener at vi trenger en målrettet innsats mot utsatte grupper.

-Jeg er enig i intensjonen bak forslaget, nemlig at det er nødvendig med en langsiktig og kontinuerlig innsats for å endre samt forebygge holdninger og handlinger som bunner i rasisme og forskjellsbehandling av mennesker på grunn av etnisitet, hudfarge, religion, kjønn, seksuell orientering og/eller nedsatt funksjonsevne. Det er bra at Senterpartiets representanter setter dette på agendaen. Men Stortinget må ta eksisterende handlingsplaner og strategier i betraktning når politikk på dette feltet videreutvikles, sier hun.

Ombudet viser til «Regjeringens handlingsplan mot antisemittisme (2016-2020)», «Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk» (2017–2020), «Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme», og «Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer» (2016-2020).

-Tatt de allerede eksisterende handlingsplaner og strategier i betraktning, anbefaler vi ikke å ta alt inn i en felles handlingsplan, sier Bjurstrøm.

Hun viser til NIBR-rapport 2013:11, der det kommer frem at handlingsplaner bør avgrenses til ett diskrimineringsgrunnlag om gangen fordi man mister fokus hvis en plan skal omhandle alle grupper (side 34).

 

Muslimhat, etnisk diskriminering og rasisme

Norge fikk i 2016 kritikk av FNs rasediskrimineringskomite for manglende innsats mot rasisme. Ombudet minner om at regjeringen eksamineres av komiteen på nytt i år.

- Det er viktig å synliggjøre de vedvarende og til dels økende utfordringene med muslimhat, rasisme og etnisk diskriminering i Norge, vi har fått kritikk fra FN på dette området. I ombudet har vi også nylig gjennomført en undersøkelse som viste at et flertall av hatytringene på sosiale medier retter seg mot muslimer og innvandrere (58 prosent).

Forskning viser også diskriminering av innvandrere blant annet i arbeidsmarkedet, på boligmarkedet, og i offentlig tjenesteyting. Når det gjelder samer og nasjonale minoriteter er det begrenset forskning, men også for disse gruppene er diskriminering påvist.

-Her har vi tatt til tale for en egen handlingsplan mot muslimhat, rasisme og etnisk diskriminering, og håper regjeringen vil lytte til dette.

 

Diskriminering av funksjonshemmede

Bjurstrøm har fått med seg at det nevnte representantforslaget også tar opp bekjempelse av diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, og er enig i at vi trenger politisk handling på dette området.

-Det er nødvendig å utarbeide og iverksette en egen handlingsplan mot hatefulle ytringer, hatkriminalitet og trakassering av funksjonshemmede med særskilt fokus på økt kunnskap og rapportering. Funksjonshemmede møter diskriminering blant annet i arbeidsliv,

boligmarked, transport og offentlige tjenester. Det må legges til at vi vet altfor lite om hatkriminalitet når det gjelder denne gruppen. Det er dårlig dokumentert i Norge, men vi vet fra Storbritannia at dette er utbredt. Det kreves mer kunnskap på dette feltet, sier hun.

 

#Me-Too og seksuell trakassering

Senterpartiets representantforslag henviser også til den verdensomspennende kampanje #MeToo. Bjurstrøm mener det er for vanskelig å melde fra eller klage dersom man opplever seksuell trakassering i dag, og peker på et konkret tiltak som hun har fremmet i lang tid.

-Det er helt nødvendig med en bedre veiledningstjeneste og et lavterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering. Dette er særlig aktuelt i lys av metoo-kampanjen. Dagens ordninger er ikke tilfredsstillende for å gi ofre for seksuell trakassering lett tilgang til juridisk veiledning, sier hun.

 

Likestillings- og diskrimineringsombudet har denne uken sendt et skriftlig høringssvar om det nevnte representantforslaget til Familie- og kulturkomiteen ved Stortinget. De har gitt følgende anbefalinger til komitemedlemmene:

  • Anbefaling 1: Regjeringen bør utarbeide og iverksette handlingsplan(er) mot muslimhat, rasisme og etnisk diskriminering.
  • Anbefaling 2: Regjeringen bør utarbeide og iverksette en egen handlingsplan mot hatefulle ytringer, hatkriminalitet og trakassering av funksjonshemmede med særskilt fokus på økt kunnskap og rapportering.
  • Anbefaling 3: Regjering bør iverksette et lavterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering.