Høye leilighetsbygg med blå himmel over

Kritisk til «billigere» boligbygging

Regjeringen foreslår dårligere forskrifter enn de vi har i dag, og lemper på målsettingen om et tilgjengelig samfunn for alle, i sitt forslag til nye byggtekniske forskrifter, kalt TEK17, mener likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Forslaget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet er begrunnet i behov for forenkling av regelverket og et ønske om bygge billigere boliger.

- Jeg skjønner at man ønsker å bygge billigere, men de nye forskriftene er ikke egnet til å fremme målsetningen om et tilgjengelig samfunn for alle, sier Hanne Bjurstrøm.

Mindre likestilling

Likestillings- og diskrimineringsombudet håndhever blant annet diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og fører tilsyn med hvordan Norge oppfyller FN-konvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) som Norge har forpliktet seg til.

- Mindre tilgjengelighet vil bidra til et mindre likestilt samfunn. Tilgjengelighet er avgjørende for at bevegelseshemmede og eldre skal kunne bo i egne hjem, sier Bjurstrøm.

Under èn prosent

I dag er over 90 prosent av eksisterende boliger ikke tilfredsstillende tilgjengelige for bevegelseshemmede. De foreslåtte forskriftene vil kun gjelde nybygg.

- I under 1 prosent av dagens boliger er alle sentrale rom som entré, kjøkken, stue, soverom, bad og toalett tilgjengelige for rullestolbrukere. Det betyr at Norge har lang vei å gå før vi har et likestilt boligmarked hvor alle på lik linje kan velge hvor de skal bo, fastslår Bjurstrøm.

Utilgjengelige studentboliger

Samtidig er det i dag kun 20 prosent av nye studentboliger som oppfyller tilgjengelighetskrav slik at rullestolbrukere skal kunne bo på studenthybel under studietiden. Direktoratet for byggkvalitet, som har laget forslaget til TEK17, erkjenner at studenter med for eksempel elektrisk rullestol ikke vil kunne benytte en studentbolig med redusert diameter for snusirkel. Regjeringen går nå god for en løsning med et smalt rektangel som alternativ for dagens krav om snusirkel i nye boliger. 

- Dette er vi særlig kritisk til. Dette vil ramme mange bevegelseshemmede som vil får problemer med å manøvrere sine gåstoler og rullestoler, sier Bjurstrøm.

Ikke dyrere

Ombudet ønsker minst like gode forskrifter som i dagens TEK10, og er svært kritisk til hovedkonklusjonen i det nye forslaget om at dagens forskrifter medfører høyere kostnader for utbyggerne. I rapporten «Ikke så dyrt likevel» tilbakeviser SINTEF påstandene om at dagens byggekrav medfører arealøkning og særlig fordyring av boligene.

- Kostnadsøkninger for å bygge tilgjengelig kan være svært beskjedne i de fleste byggeprosjekter, sier Bjurstrøm og viser Skanska som klarer å bygge små leiligheter på under 40 kvadratmeter og likevel oppfylle kravene til tilgjengelighet.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har nå sendt sine vurderinger i et høringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Les hele høringssvaret her.