Manglende universell utforming kan være diskriminering

Dersom du ikke får lik tilgang som andre til offentlige bygg, uteområder eller tjenester, kan dette være diskriminering hvis det skyldes manglende universell utforming. Det samme gjelder private virksomheter, eksempelvis butikker, restauranter og kinoer. Også nettsider, bestillingsapper og betalingsautomater skal være universelt utformet. Hvilke krav som gjelder for å være universelt utformet står i teknisk forskrift til plan og bygningsloven og i IKT forskrifter til likestillings- og diskrimineringsloven.
 

Alle hovedløsninger skal være universelt utformet. En hovedløsning er det motsatte av en særløsning. En særløsning kan for eksempel være en egen inngang som bare brukes av funksjonshemmede. Alle offentlige og private virksomheter er forpliktet til å tilrettelegge, slik at flest mulig kan bruke den samme løsningen.

I hvilken grad en virksomhet er forpliktet til å sikre universell utforming eller om større ombygginger kan være en uforholdsmessig stor byrde, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Universell utforming i praksis

  • Du skal kunne bruke hovedinngangen.
  • Dersom inngangen ikke er i samme høyde som bakken utenfor, eller det er en terskel som hindrer at man kommer fram, skal det være rampe.
  • Er lokalene over flere plan eller etasjer, skal det være mulig å ta seg fram mellom etasjene. Dette gjelder kun de områdene som er tilgjengelige for kunder, publikum osv.
  • Det skal være tydelig skilting.
  • Ledelinjer og skilting med punktskrift skal sikre at personer med nedsatt syn kan finne frem.
  • Det skal være mulig å ta i bruk teleslynge for hørselshemmede.
  • Hjemmesider og dataløsninger skal være enkle å ta i bruk selv om man bruker leselist på pc-en hjemme, les om universell utforming på internett her.

Universell utforming - utvalgte områder

Vi har utarbeidet informasjon om universell utforming til utvalgte samfunnsområder:

Samle informasjon

Hvis du vil vite hvilke krav som gjelder til IKT- eller byggtekniske løsninger, kan du kontakte Direktoratet for byggkvalitet.

Du finner også mer informasjon om universell utforming og tilgjengelighet her.

Kontakt virksomheten

Hvis du opplever at en virksomhet ikke er tilgjengelig for alle, kan du ta kontakt og gjøre de oppmerksomme på at de ikke har sikret tilgjengeligheten slik de plikter. Dersom virksomheten opplyser at det ikke er mulig for dem å sikre tilgjengelighet gjennom hovedløsningen, bør du be om en begrunnelse. Du kan kontakte ombudet for å høre om virksomhetens forklaring er rimelig. Dersom du opplever at virksomheten ikke løser problemet, kan det være diskriminering. Du kan også klage på virksomheten til Diskriminerinsgsnemnda som vil avgjøre om manglende universell utforming er et lovbrudd og kan pålegge virksomheten å rette opp forholdet.

Ombudet gir råd og veiledning

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Aktuelle saker

Flere saker fra Diskrimineringsnemnda:

Nyttige lenker

Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) 

Direktoratet for byggkvalitet 

Klage på diskriminering

Det er Diskrimineringsnemnda som vurderer om noe er diskriminering eller trakassering etter loven. Diskrimineringsnemnda er et alternativ til domstolen og behandler saker gratis. Du kan lese mer om nemnda i lenken under.