Tilsyn med FNs rasediskrimineringskonvensjon

Ombudet har ansvar for å følge med på om norsk lov og offentlig forvaltningspraksis er i samsvar med FNs rasediskrimineringskonvensjonen (CERD). Se mer om ombudets konvensjonsarbeid i lenkene til høyre.

 

Rettighetsinformasjon

De fleste som tar kontakt med ombudet fordi de har opplevd etnisk diskriminering har opplevd det i arbeidslivet. Vi ønsker at flere som opplever diskriminering tar kontakt med oss for å få veiledning. Derfor holder vi kurs for organisasjoner og grupper om hva diskriminering er, hvilke rettigheter man har og om hva ombudet kan hjelpe med.

 

Rasisme

I 2019 har ombudet har en ekstra innsats når det gjelder rasisme, og vi vil fortsette å jobbe med dette. Vi har møtt mange organisasjoner og enkeltpersoner for å høre om hvordan de opplever situasjonen når det gjelder rasisme og hvilke tiltak de ønsker at myndighetene iverksetter for å håndtere og forebygge rasisme. I 2019 møtte vi særlig muslimske organisasjoner og enkeltpersoner, og vi har hatt et folkemøte om rasisme mot samer. Vi har også møte organisasjoner for utenlandsadopterte. Vi har sendt regjeringen mange forslag til tiltak i forbindelse med at de lager en handlingsplan mot rasisme og etnisk og religiøs diskriminering som kommer i slutten av 2019.

 

Mange tema

Ombudet jobber med mange tema når det gjelder etnisk diskriminering. Vi er opptatt av likeverdige tjenester for alle, og at ingen skal oppleve diskriminering i helsevesenet, på skolen eller andre steder. Derfor tar vi opp blant annet at offentlige tjenesteytere må bruke kvalifisert tolk. Vi jobber også mot diskriminering på utesteder, og samarbeider med Oslo kommune om dette. I 2019 hadde vi en konferanse om hvorfor noen grupper av innvandrerkvinner har lav arbeidsdeltakelse. Fremover vil vi jobbe mer med å finne ut av situasjonen når det gjelder etnisk profilering fra politiet som minoritetsungdommer opplever.

 

Hatkriminalitet og hatefulle ytringer

Hatkriminalitet og hatefulle ytringer er et av ombudets strategiske satsninger. Ombudet har blant annet koordineringsansvar for Hatkriminalitetsnettverket, bestående av frivillige brukerorganisasjoner, Justisdepartementet, Bufdir, Kripos og Oslo politi. Nettverket jobber aktivt opp mot myndighetene for å forbedre arbeidet mot hatkriminalitet både på politisk nivå, i undervisningen og i politiet. Du kan lese mer om ombudets arbeid med hatkriminalitet og hatefulle ved å klikke på knappen under.

 

Kunstig intelligens

Ombudet er i startfasen av arbeidet med kunstig intelligens (KI). Ombudet er opptatt av at utviklingen av KI-systemer må skje på en slik måte at det ivaretar rettsikkerheten og unngår utilsiktet forskjellsbehandling, eller i verste fall diskriminering av mennesker. Det er allerede flere eksempler på at systemer diskriminerer mennesker på grunn av rase/etnisitet. Eksempler på dette er systemene for ansiktsgjenkjenning som i mindre grad er egnet til å gjenkjenne mennesker med annen hudfarge enn hvit. Disse problemstillingene er det allerede fokus på internasjonalt blant annet i EU, FN og OECD.