Ombudet har aldri mottatt så mange veiledningshenvendelser som første halvår i år. I denne perioden fikk ombudet 1232 saker, opp fra 947 året i forveien.

Dette kan delvis forklares med få henvendelser i løpet av de første månedene av pandemien. Samtidig er veksten merkbar også sammenlignet med første halvår i 2019. Sett opp mot denne perioden, har saksmengden i 2021 økt med 20 prosent.

Sortert på diskrimineringsgrunnlag, er det størst økning blant sakene som gjelder etnisitet. Det har også vært merkbart flere saker om kjønn og nedsatt funksjonsevne. Fordelt på samfunnsområder, så er økningen i henvendelser størst rundt temaer om arbeidsliv, utdanning og politi/rettsvesen.

Det kan være flere årsaker til veksten. I 2021 har vi gjennomført to informasjonskampanjer i sosiale medier. Den ene kampanjen gjaldt diskriminering på grunn av graviditet og foreldrepermisjon, og den andre dreide seg om rasisme. Vi gjennomførte disse for å bidra til å gjøre ombudet mer kjent blant publikum, og håper at dette har ført til at flere har tatt kontakt med oss.

I tillegg kan koronapandemien, til tross for å ha gitt få antall saker innledningsvis, ha bidratt til å øke antall henvendelser i forbindelse med saker om utdanning, arbeidsliv og innreisekontroll over tid. Dette innebærer henvendelser som gjelder blant annet permittering, tilrettelegging av undervisning og regler for innreise til Norge.

Alle som ønsker veiledning i tilknytning til diskrimineringslovverket, kan ta kontakt med ombudet. Vi får muntlige og skriftlige henvendelser fra blant annet privatpersoner, organisasjoner, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Les mer om veiledningstjenesten her.