Torsdag 7.desember hadde vi gleden av å lansere vår rapport om inkorporeringen av CRPD (FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne) i norsk lovgivning. Rapporten tar for seg hvor norsk lovgivning trenger å endres for å styrke rettighetene for personer med nedsatt funksjonsevne, i tråd med CRPDs standarder.

Hele lanseringen kan du se her.

Vårt arbeid har fokusert på å identifisere gap mellom eksisterende norsk lovgivning og kravene i CRPD. Basert på omfattende kartleggingsarbeid, fremlegger vi nødvendige endringer i norsk rett, samt anbefalinger til justeringer i politikk og praksis. Dette inkluderer temaer som selvbestemmelse og beslutningsstøtte for utviklingshemmede, psykisk helse og tvangsbruk i psykiatrien, utviklingshemmedes bosituasjon og rettssikkerhet, tilrettelegging i utdanning og arbeidsliv, tilgjengelighet og universell utforming, samt tilrettelagte avhør og soningsforhold for funksjonshemmede.

Vårt mål er å bidra til en overgang fra en tradisjonell tilnærming til funksjonshemming i lovgivningen, til en som reflekterer en moderne menneskerettslig modell. Vi håper at rapporten vil være et viktig verktøy for Regjeringen i arbeidet med å inkorporere CRPD i menneskerettsloven og for alle som jobber for å styrke rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne

Les hele rapporten her: Inkorporering av CRPD

Les en lettlest versjon av rapporten her: Funksjonshemmedes menneskerettigheter i Norge