Samfunnet er tjent med arbeidsgivere som jobber systematisk og godt for å fremme likestilling og motvirke diskriminering på egen arbeidsplass. Ikke bare det, arbeidsgiver har en plikt etter loven å aktivt fremme likestilling og motvirke diskriminering på arbeidsplassen.

Et godt likestillingsarbeid innebærer at arbeidsgiver identifiserer hvor det må legges inn en innsats. Kjennskap til likestillingsregelverket blant ledelsen er viktig. Det er også viktig at virksomheten har klare retningslinjer som er egnet til å aktivt motarbeide diskriminering på arbeidsplassen. Men skulle man også ha spurt medarbeiderne om deres erfaringer på arbeidsplassen? Anonyme spørreundersøkelser til medarbeiderne kunne ha vært en måte å kartlegge likestillingsarbeidet på. Men har arbeidsgiver lov til å spørre om medarbeidernes etniske bakgrunn? Og om de i så fall har lov til det, er det klokt?

På dette frokostmøtet skal vi se nærmere på hvilke rammer og muligheter GDPR og personvern legger for hva vi kan telle og under hvilke omstendigheter.

Vi får presentert et verktøy utviklet i Norge som gjør det mulig for medarbeiderne å score hvor godt arbeidsplassen jobber for mangfold og likestilling. Her oppgir medarbeidere opplysninger blant annet om sin etnisitet, kjønn, seksuell orientering og funksjonsevne. Opplysningene oppgis helt anonymt.

Til slutt løfter vi frem ulike motforestillinger mot å innhente statistikk om medarbeideres etnisitet. Er det fare for misbruk av statistikk om medarbeideres etnisitet? Kan det føre til stigmatisering av enkelte grupper? Og tjener det egentlig likestillingen at vi skal telle og samle inn data på etnisitet?

Frokostseminaret foregår fysisk, og det vil serveres lett bespisning og settes av tid til mingling og nettverksbygging. 

Program

• 08.15 – 08.30: Mingling og lett servering
• 08.30 – 08.40: Velkommen + presentasjon av problemstilling(er) og ARP ved Likestillings- og diskrimineringsombudet
• 08.40 – 08.50: Datatilsynet ved Susanne Lie, juridisk fagdirektør. Hva sier GDPR om innhenting av særlig kategorier av personopplysninger som etnisitet?
• 08.50 – 09.00: Equality check ved Joy-Loi Chepkoech, Head of Data and Customer Success. Hvordan kan man innhente opplysninger om medarbeidernes etniske bakgrunn. Et eksempel fra Equality Check.
• Pause 10 minutter
• 09:10 – 09.50 (40 minutter): Paneldiskusjon: Trenger vi data på etnisitet for å drive bedre likestillingsarbeid?

o Ordstyrer Lisa Ann Cooper, ved Catalysts Norway
o Susanne Lie ved Datatilsynet
o Joy-Loi Chepkoech, Equality Check
o Mikkel Berg-Nordlie, forsker II ved NIBR, OsloMet
o Marjan Nadim, forsker I ved Institutt for samfunnsforskning,
o (TBD) Erlend Mathiesen Kleive, Diversity, Inclusion and Belonging Advisor ved ISS Facility Services

• 09.50 - 10.00: Avslutning og mingling

Meld deg på frokostseminaret her