Alle offentlige virksomheter har plikt til å jobbe aktivt for å fremme likestilling og hindre diskriminering i møte med virksomhetens arbeid og i samfunnet generelt. Plikten gjelder også private virksomheter som har fått delegert myndighet fra det offentlige. 

Aktivt likestillingsarbeid innebærer å ta høyde for mangfoldet i befolkningen, både for å kunne tilby likeverdige, tilrettelagte tjenester og for å forebygge og motarbeide diskriminering. Hvert år skal offentlige virksomheter redegjøre for hvordan de oppfyller likestillingsplikten, enten i årsrapport eller i et annet offentlig tilgjengelig dokument. 

  • Hvordan ligger dere an i deres virksomhet?  
  • Vet dere hvordan dere skal gå frem for å etterleve plikten i praksis?  
  • Er dere i rute med utarbeidelse av årets likestillingsredegjørelse?  

Hvis dere ikke har kommet i gang med dette arbeidet, er det ikke for sent. 

Likestillings- og diskrimineringsombudet tilbyr gratis, digitalt kurs som gir en innføring i likestillingsplikten i offentlig sektor (LOS-plikten) og hvordan din virksomhet kan praktisk gå frem for å oppfylle den.   

imageb7bv.png

Målgruppe  

Kurset er et innføringskurs og retter seg mot alle som jobber i offentlig sektor og som ønsker å lære mer om likestillingsplikten. Ledere har et særlig ansvar for å sikre etterlevelse av plikten.

Kurset inneholder  

  • Informasjon om likestillingsplikten for offentlig sektor   
  • Informasjon om kravene til likestillingsredegjørelsen 
  • Tips til arbeidsmetodikk og praktisk fremgang 

Læringsmål  

  • Deltakerne skal ha kunnskap om likestillingsplikten for offentlig sektor, hvorfor den er viktig, og hva den innebærer.  
  • Deltakerne skal ha kjennskap til arbeidsverktøy de kan bruke i arbeidet med plikten i egen virksomhet.  

Velkommen! 

Klikk her for å bli med i møtet