En undersøkelse fra Simployer fra 2020 viste at bare rundt 50 prosent av norske arbeidsgivere kjente til plikten de har til å jobbe med å fremme likestilling og hindre diskriminering. Det betyr at din kunnskap og kompetanse på dette området som tillitsvalgt er både viktig og verdifull.

Bli med på et digitalt kurs med LDO for å få vite mer om hvorfor det er viktig at du som tillitsvalgt har en systematisk tilnærming til dette arbeidet, hvordan aktivitets- og redegjørelsesplikten kan fungere som din verktøykasse i møte med arbeidsgiver, og få med deg vår “sjekkliste” for tillitsvalgte.

Som tillitsvalgt har du flere roller og må balansere mellom å jobbe mot medlemmer og virksomheten, i enkeltsaker og med strukturelle utfordringer, og ofte som en del av en større gruppe tillitsvalgte. I kurset gir vi både praktiske råd og veiledning knyttet til pliktene beskrevet i likestillings og diskrimineringsloven.

Vi legger opp til et aktivt og deltakende kurs bestående av eksempler, dilemmaer og refleksjoner.

Dato: 7. april

Tid: kl. 12.00-14.00

Kurset holdes som webinar. Meld deg på her.

 

Kurset inneholder

  • Gjennomgang av hvorfor systematisk likestillingsarbeid er viktig – caser og eksempler
  • Presentasjon av lovverket
  • Praktisk arbeidsmetode for aktivt likestillingsarbeid og redegjørelse Rolleforståelse (ledelse, tillitsvalgte, ansattrepresentant, verneombud, styret)
  • Praktisk sjekkliste for tillitsvalgte i deres rolle i likestillingsarbeidet

 

Målgruppe

  • Tillitsvalgte, verneombud, ansattes representanter
  • Ansatte i fagforeningene sentralt med ansvar for kurs/opplæring av tillitsvalgte

 

Læringsmål

  • En bevisstgjøring av hvorfor det er viktig å jobbe systematisk med likestilling og diskriminering på arbeidsplassen.
  • God forståelse av arbeidsgiveres forpliktelser til å jobbe aktivt og redegjøre for likestilling, fra 1. januar 2020
  • Kunnskap om praktisk gjennomføring av plikten i virksomheten sett ut fra din rolle som tillitsvalgt

 

Newsletter