Omfattende, systematisk og strukturell. Slik beskriver mange funksjonshemmede diskrimineringen de opplever i Norge i dag. Flere peker på at etablerte strukturer, praksiser og holdninger må endres.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har den siste tiden samlet inn funksjonshemmedes egne erfaringer med likestillingssituasjonen i det norske samfunnet. Vi har spurt hvordan dagens diskrimineringslovverk, politikk og praksis har evnet å oppfylle målsettingen om full deltagelse og likestilling.

Funksjonshemmedes organisasjoner har gjennomgående som utgangspunkt at funksjonshemmede som gruppe er langt fra å være likestilt i Norge. Det er stor bekymring til at menneskerettighetene ikke i tilstrekkelig grad er førende for helse- og omsorgstjenester, skole/utdanning, arbeidslivet, tilgjengelighet til bygg og IKT, og vergemålsinstituttet. Boligpolitikken, spesielt ny-institusjonalisering av kommunale boliger oppleves av mange som foruroligende. Det kommer også tydelig frem at CRPD må inkorporeres i norsk menneskerettslov, og at norsk lovverk og praksis må rette seg etter konvensjonens krav.